සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017(2018)

(ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන් ලෙස තහවුරු කරගත් නිලධාරීන්)

 

විභාග අයදුම්පතේ ඔබ අයත් සේවය නිවැරදිව සඳහන් නොකළ නමුත්, පසුව ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන් බව සනාථ කරගත් පසු ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2019.05.22 දිනැතිව එවන ලද සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛන

 

2nd Efficiency Bar Examination of the Development Officers’ Service – 2017(2018)

(identified combined service officers)

 

The result sheets sent by Department of Examinations as at 22.05.2019, of officers’ who have not mentioned the "The service to which you belong" correctly in their application and subsequently confirmed that they belong to the Combined Service. 

 

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான IIவது வினைத்திறன்காண் தடைப் பரீட்சை - 2017(2018)

(இணைந்த சேவைக்குரிய அலுவலர் என உறுதிசெய்யப்பட்ட அலுவலர்கள்)

 

பரீட்சை விண்ணப்பப்படிவத்தில் உங்களுக்கு உரித்தான சேவை என்பதை தவறுதலாகக் குறிப்பிட்டிருந்தபோதிலும், பின்னர் இணைந்த சேவைக்குறியவர் என உறுதிப்படுத்தியதன் பின்னர்  பரீட்சைத் திணைக்களத்தினால் 2019.05.22 திகதிய கடிதம் மூலம் வெளியிடப்பட்ட அலுவலர்களின் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்.