රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2016(2017) 2 වන වටය

සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාල සටහන

 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Public Management Assistants’ Service – 2016(2017) 2nd Round

List of Qualified Candidates & Time table of Interview

 

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையின் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த  பேட்டிப்பரீட்சை – 2016(2017) 2 ஆம் சுற்று

தகைமைபெற்ற விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் மற்றும்  நேர்முகப்பரீட்சைக்கான நேர சூசி

 

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

District

දිස්ත්‍රික්කය

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

District

දිස්ත්‍රික්කය

1

Colombo - කොළඹ

14

Trincomalee - ත්‍රිකුණාමලය

2

Gampaha -  ගම්පහ

15

Batticaloa - මඩකලපුව

3

Kaluthara - කළුතර

16

Ampara - අම්පාර

4

Matale - මාතලේ

17

Puttalam - පුත්තලම

5

Kandy - මහනුවර

18

Kurunagala - කුරුණෑගල

6

NuwaraEliya - නුවරඑළිය

19

Anuradhapura - අනුරාධපුරය

7

Galle - ගාල්ල

20

Polonnaruva - පොළොන්නරුව

8

Matara - මාතර

21

Badulla - බදුල්ල

9

Hambanthota - හම්බන්තොට

22

Monaragala - මොණරාගල

10

Jaffna - යාපනය

23

Kagalle - කෑගල්ල

11

Mannar - මන්නාරම

24

Rathnapura - රත්නපුර

12

Mulathiv - මුලතිව්

25

Killinochchi - කිලිනොච්චිය

13

Vauniya - වවුනියාව

 

 

 

 

 

Candidates Sat Under the Differently Abled Condition List of Qualified Candidates to the Interview

ආබාධිත පදනමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

 

 

 

Covering Letter

ආවරණ ලිපිය

 

 

Sinhala - සිංහල

 

Tamil - දෙමළ

 

Cut Off Marks

කඩඉම් ලකුණු

 

 

Sinhala - සිංහල

 

English - ඉංග්‍රීසි