Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு சேவைகள் இணைந்த சேவைகள் மொழிபெயர்பாளர் சேவை

அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை

பதவியணியினரின் எண்ணிக்கை - 205

ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல்

அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்புகள் செய்யப்படுவதுடன், அவ்வாறு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படுவது, செயலாளர், அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழு / அமைச்சரவை சார்பாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற போட்டிப் பரீட்சையின் பெறுபேற்றின் அடிப்படையில் தகைமைகளை பரிசீலனை செய்கின்ற நேர்முகப் பரீட்சையில் தகுதி பெறுகின்றவர்கள் மாத்திரமாகும். அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் வகுப்பு 1 இல் காணப்படுகின்ற மொத்த வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கையில் 75% ஆனோர் வகுப்பு 1 இற்கும், விசேட வகுப்பின் வெற்றிடங்களின் 60% இற்கு மேற்படாத எண்ணிக்கையானோர் விசேட வகுப்புக்கும் ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பித்தல்

அரசாங்க வர்த்தமானியில் பரீட்சை அறிவித்தல் வெளியிடப்படுவதன் ஊடாக ஆட்சேர்ப்புக்கான பரீட்சைக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டிய முறை பற்றி வெளியிடப்படும்.

சேவைக்கான ஆகக் குறைந்த தகைமைகள்

வகுப்பு I இற்கு – இலங்கைப் பிரசையாக இருத்தல் வேண்டும், விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற இறுதித் திகதிலுள்ள மாதத்திற்கு முன்னரான மாதத்தின் இறுதித் திகதியில் 21 வயதை அடைந்துள்ளதுடன் மற்றும் 40 வயதை அடையாதவராக இருத்தல் வேண்டும், (அரசாங்க அல்லது மாகாண அரசாங்க சேவையின் நிரந்தர அலுவலர்களுக்கு வயதெல்லைகள் ஏற்புடையதன்று), அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகமொன்றிலிருந்து பட்டம் அல்லது சட்டத்தரணிப் பரீட்சை அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பக் கல்லூரியொன்றிலிருந்து அல்லது பல்வேறு வகையிலுமான தொழில்நுட்ப நிறுவகமொன்றிலிருந்து வணிகவியல் டிப்ளோமாச் சான்றிதழ் அல்லது இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக் கழகத்தின் முகாமைத்துவம் பற்றிய தேசிய டிப்ளோமா உயர் சான்றிதழ் அல்லது மொரட்டுவை பல்கலைக் கழகத்தின் தேசிய தொழில்நுட்ப டிப்ளோமாச் சான்றிதழில் சித்தியடைந்திருத்தல், ஆகக் குறைந்த கல்வித் தகைமையாக க.பொ.த. (சா.த) அல்லது அதற்குச் சமமான பரீட்சை ஒன்றில் இரண்டாம் மொழிக்கு திறமைச் சித்தி அல்லது இரண்டாம் மொழி தொடர்பாக அங்கீகரிக்கத்தக்க அதற்கு மேற்பட்ட உயர் தகைமையைக் கொண்டுள்ளதுடன், முதலாம் மொழிக்கு திறமைச் சித்தியைப் பெற்றிருத்தல்.

விசேட வகுப்புக்கு

மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் எந்தவொரு தரத்திலும் நிரந்தரமாக்கப்பட்டுள்ள 08 வருட திருப்திகரமான சேவைக் காலத்தை பூர்த்தி செய்திருத்தல்.

சேவை பிரமாணக் குறிப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்

தற்போதைய சேவை பிரமாணக் குறிப்பு
மொழிபெயர்ப்பு சேவை தொடர்பான பிரமாணக் குறிப்பு - இல.829/7 - 1994.07.26

மொ.பெ.சே. தொடர்பான பிரமாணக் குறிப்பு - திருத்தம் இல. 01 -
இல.1594/2 -
2009.03.23 [451 KB]
முன்னைய சேவை பிரமாணக் குறிப்பு
மொழிபெயர்ப்பு சேவை தொடர்பான பிரமாணக் குறிப்பு - இல. 15,011/2 - 1972.05.20

மொழிபெயர்ப்பு சேவை தொடர்பான பிரமாணக் குறிப்பு - இல. 249/15 - 1983.06.14

தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்

மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையில் வகுப்பு II ஐ இல்லாதொழித்தல்          அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை 01/2002

Last Updated on Monday, 02 November 2015 03:58  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter