Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு

இலங்கை பொறியியல் சேவை சபை

நோக்கு

நாட்டுக்குச் சிறந்த சேவையை அளிப்பதற்குத் திருப்திகரமான பொறியியல் சேவையை அளித்தல்.

செயல்

இலங்கை பொறியியல் சேவை அறிக்கையின் நிபந்தனைகளின்படி அரச சேவையின் பொறியியலாளர்களை முகாமைப்படுத்துதல், அதன்மூலம் நாட்டின் பொறியியல் சேவையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திருப்திகரமான சேவை பெறப்படுகின்றது என்னும் விடயத்தில் கவனம் செலுத்துதல்.

பணிப்பாளர் சபையின் செயற்பாடுகள்

அரச சேவையில் பொறியியலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பின்வரும் விடயங்கள் பொதுவாகப் பணிப்பாளர் சபையினால் கையாளப்படுகின்றன.

 • நியமனமும் பதவியுயர்வும்
 • இராஜிநாமா
 • நியமனத்தை நிரந்தரப்படுத்தல்
 • நியதிச்சட்ட சபைகள், கூட்டுத்தாபனங்கள், வெளிநாட்டு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் கருத்திட்டங்கள் போன்றவற்றுக்கு விடுவித்தல்
 • அமைச்சுகளுக்கிடையில் இடமாற்றம்
 • ஓய்வுபெறச் செய்தல்
 • தகுதிகாண் காலத்தை நீடித்தல்
 • ஒழுக்காற்று விடயங்கள்
 • புலமைப்பரீட்சைக்கு, பயிற்சிக்கு, வேலைக்கு அல்லது வெளிநாட்டில் படிப்பதற்கு விடுவித்தல்
 • தொழிற்சங்கங்களினால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படல்

பின்னணி

 • வெவ்வேறு திணைக்களங்கள் பின்பற்றுகின்ற நடைமுறைகள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவையாகும். ஆகவே, அரசசேவை பொறியியலாளர்கள், பொறியலாளர்களுக்கெனத் தனியான ஒரு சேவை உருவாக்கப்பட வேண்டுமெனக் கருத்துத் தெரிவித்தனர். அதன்மூலம் பொறியியலாளர்கள் எந்தத் திணைக்களத்தில் சேவையாற்றினாலும் அரச சேவையிலுள்ள அனைத்துப் பொறியியலாளர்களுக்கும் சமமான ஒரு நிலைப்பாட்டை பேணக்கூடியதாக இருந்தது.
 • இலங்கைப் பொறியியலாளர் சேவை 1971.10.01ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், ஒவ்வொரு திணைக்களத்தின் தேவைக்கு ஏற்பக் குறித்த திணைக்களங்களினால் அரச சேவைக்குத் தேவைப்படும் பொறியியலாளர்கள் ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்பட்டனர்.

வெளியீடு – சேவை அறிக்கை

 • சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்தாலோசித்தனர். பின்னர் அரசாங்கம், ஒரு சபையுடன் அதன் பணிகளை முகாமைப்படுத்தும் நோக்கில் இலங்கைப் பொறியியல் சேவையை உருவாக்கும் அறிக்கையை அங்கீகரித்தது. சபைக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கு தரம் 1 சிரேஷ்ட பொறியியலாளர் ஒருவர் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளராகச் செயற்படுவார்.
 • இலங்கைப் பொறியியல் சேவை அறிக்கை 1972 மார்ச் 14ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை 15001/8 ஆம் இலக்க இலங்கை அரசாங்க வர்த்தமானியில் (அதிவிசேடம்) (அரச சேவைகள் ஆணைக்குழு, செயலாளரால்) வெளியிடப்பட்டது. மேலும், 1971 ஒக்டோபர் 01ஆம் திகதி இலங்கைப் பொறியியல் சேவை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

சேவையின் முகாமைத்துவம்

 • இ.பொ.சே. அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் சபை மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்தது. அவர்களில் ஒருவர் பொது நிருவாக அமைச்சின் செயலாளர், மற்றைய இருவரும் இ.பொ.சேவையைச் சேராத சிரேஷ்ட பட்டயப் பொறியியலாளர்கள் ஆவர். இவர்கள் பொது நிருவாக விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரால் நியமிக்கப்பட்டனர். இச்சபைக்குப் பொறியியல் சேவை சபை எனப் பெயரிடப்பட்டது.
 • இலங்கை பொறியியல் சேவை பொது நிருவாக அமைச்சின் விடயப் பரப்பின் கீழ் வருகின்ற நாடளாவிய சேவைகளுடன் சமாந்தரமாகச் செல்கின்ற சேவையாகும். பொறியியலாளர்களின் நியமனம், ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை என்பவற்றிற்கான அதிகாரத்தை அரச சேவைகள் ஆணைக்குழு கொண்டிருக்கிறது.

இலங்கைப்பொறியியல் சேவையின் கட்டமைப்பு

இலங்கைப் பொறியியல் சேவை தற்போதுள்ள வகையில் 10 வித்தியாசமான குழுக்களைக் கொண்டிருக்கிறது. அவை பொறியியல் ஒழுக்க விதிகளுக்கமைய வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சிவில் 6, இயந்திரம் 2, மின்சாரம் 2 (இலகு மற்றும் கன மின்னோட்டம்) இவை அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

 • தற்போதுள்ள பொறியியலாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1156.

நிறுவனக் கட்டமைப்பு

புதிய திரட்டிய சம்பளத்திட்டம்

ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு / தரத்துக்குரிய மீள்திருத்தப்பட்ட சம்பளத் திட்டம் கீழே தரப்படுகிறது.

 • வகுப்பு I (ரூ. 36, 755.00)
 • வகுப்பு II தரம் I (ரூ. 30, 175.00)
 • வகுப்பு II தரம் II (ரூ. 29, 935.00 –10 x 645- 8 x 799 – 17 x 1050 –ரூ. 53,555 )

வகுப்பு II தரம் II சம்பளத் திட்டத்தில் மாதமொன்றுக்கு முறையே ரூபா 24,870.00, ரூபா 26,805.00 சம்பளப் படிநிலையை அடைவதற்கு முன்னர் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வினைத்திறன்தடைகாண் பரீட்சை இருக்கின்றது.

வினைத்திறன் தடைகாண் பரீட்சைகள்

1வது வி.த.ப.

 • கணக்கீட்டு நடைமுறை
 • திணைக்களச் சட்டங்களும் ஒழுங்குவிதிகளும்
 • நிர்வாக நடைமுறை
 • சிங்கள/தமிழ் வாய்மூலம்

2வது வி.த.ப.

 • தொழில்சார் தகைமை, இதில் பட்டயம் வழங்குகின்ற நிறுவகத்தின் அல்லது அங்கீகாரம் பெற்ற தொழில்சார் நிலையத்தின் கூட்டுத்தாபன அங்கத்துவ தேர்தல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுமையான தொழில்சார் தகைமையுடைய பொறியியலாளர் ஒருவர் வகுப்பு II தரம் II சம்பளத் திட்டத்தில் மாதமொன்றுக்கு ரூ. 26,805.00 சம்பளப் படிநிலையில் அமர்த்தப்படுவார். ஆனால், அவருடைய நியமனத் திகதியிலிருந்து இரண்டு வருடங்களுக்குள் 1வது வி.த.பரீட்சை சம்பந்தமான குறித்துரைக்கப்பட்ட பரீட்சையில் சித்தியடையும்படி வேண்டப்படுவார்.

நியமனங்களும் பதவியுயர்வுகளும்

 • வகுப்பு II தரம் II சேவை வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு நேரடியாகப் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்கள் அல்லது அதற்குச் சமமான தமைமையுடையவர்கள் நேரடியாக நியமிக்கப்படுவார்கள். இத்தகைய ஆட்சேர்ப்பு முறையைத் தவிர, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பதவியுயர்வுத் திட்டத்தின் பிரகாரம் தொழில்நுட்ப சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்குப் பதவியுயர்வு அளிப்பதன்மூலம் ஆட்சேர்ப்புத் தரத்தில் 25% ஐ நிரப்ப ஏற்பாடுகள் இருக்கின்றன.
 • வகுப்பு II தரம் II ல் ஒரு பொறியியலாளராகத் திருப்திகரமாகச் சேவையாற்றி 10 வருடத்துக்குள் 1வது வி.த.பரீட்சையில் சித்தியடைந்து, முழுமையான தொழில்சார் தகைமையைப் பெற்றால் அவர் 10 வருட திருப்திகரமான சேவையைப் பூர்த்தி செய்கிற திகதியிலிருந்து வகுப்பு II தரம் Iக்கு பதவியுயர்த்தப்படுகின்றார்.
 • வகுப்பு 1 இல் உள்ள வெற்றிடங்கள் வகுப்பு II தரம் I பொறியியலாளர்களுக்குப் பதவியுயர்வு அளிப்பதன் மூலம் நிரப்பப்படும். குறிப்பிட்ட குழுவில் வெற்றிடங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் முதன்மையாகக் கருதப்படும் சேவைமூப்பு இரண்டாம் நிலையாகக் கருத்திற்கொள்ளப்படும்.

திணைக்களத் தலைவர்

கலாநிதி.பொறியியல்.கே.எம்.பீ.எஸ். பண்டார
(B.Sc.Eng (Civil)), M.Sc. (Geoinfomatics- Netherlands), PhD (Netherlands), MBA (Colombo), C.Eng.MICE (UK), FIE (SL), Dip (International Relations).
தொலைபேசி : +94 11-2698268 (நீடிப்பு - 159)
தொலைநகல் : +94 11-2698268
மின்னஞ்சல் : desb[at]pubad.gov.lk

Last Updated on Monday, 20 February 2017 00:14  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter