Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு எம்மைப் பற்றி மேல் நோக்கு

மேல் நோக்கு

சிவில் நிர்வாகத்தின் கேந்திர நிலையமாக பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சானது பொது நிர்வாகம், மாவட்ட நிர்வாகம், பிரதேச, கிராம நிர்வாகம், சிவில் பதிவு செய்தல் மற்றும் ஊழியர் நலனோம்பல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய சேவைகளுக்காக வசதிகளை வழங்குவதுடன் இணைப்பாக்கம் செய்கின்றது. அரசாங்கத்தின் தேசிய முந்துரிமைகளுடன் அமைப்பாண்மை ரீதியான உன்னதநிலை பற்றிய அரச கொள்கைகளை வகுத்தல், மனிதவள முகாமைத்துவம், தாபன அபிவிருத்தி, சமூக மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தியை இலக்காகக் கொண்ட இரத்திரனியல் பொது நிர்வாகம் மற்றும் நல்லாட்சி போன்ற பல்வேறு இயக்கமுள்ள துறைகளுடன் தொடர்புடைய பணிகளை அது ஈடேற்றி வருகின்றது.

நோக்கு

'தேசத்திற்கான தலைசிறந்த அரச சேவை'

பணி

'திறன்மிக்க மனித வளங்கள் நிறைந்த சாதகமான, தேசிய மற்றும் பிரதேச நிர்வாக முறைமை ஊடாக தலைசிறந்த அரச சேவையினை உறுதிப்படுத்தல்'

நோக்கங்கள்

 • அரச சேவையின் மனிதவள முகாமைத்துவத்தில் ஆட்சேர்ப்பு, ஊதியம் மற்றும் பிற சேவை நிபந்தனைகள் பற்றிய பயனுறுதிமிக்க அரச கொள்கைகளை வகுத்தல்
 • மக்களின் அவசியப்பாடுகளுக்காக பதிலிறுப்பு செய்கையில் தற்போது அரச சேவையில் உள்ள ஊழியர்களின் சிந்தனைப் போக்குகளை புதிய வழியில் நெறிப்படுத்தல்.
 • அரச சேவையின் பயனுறுதியையும் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்காக புதிய முகாமைத்துவ கட்டமைப்பினையும் முறைமைகளையும் வகுத்தலும் நடைமுறைப்படுத்தலும்.
 • நன்நெறி முறைமையொன்றை நிறுவி பகிர்ந்துகொள்ளல். (பெறுபேறுகள் நாட்டம் கொண்ட மனோபாவங்கள், வகைபொறுப்புக் கூறல், வளங்களை விவேகமான முறையில் ஈடுபடுத்துதல், பக்கச்சார்பின்மை, வெளிப்படைத் தன்மை போன்றவை)
 • பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு வசதிகளை வழங்குதலும் அவற்றை நடாத்தும் பொருட்டு அரச துறையின் பயிற்சித் தேவைகளை இனங்காணலும்.
 • ஓய்வூதியம் சம்பந்தமான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஓய்வூதிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை வகுத்தலும் அமுலாக்கலும்.
 • சிவில் நிர்வாக முறைமையின் சொத்துக்கள் முகாமைத்தவத்தை உள்ளிட்ட அரச நிதி முகாமைத்துவத்தை முன்னேற்றகரமாக்குதல்.
 • பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக முறைமையின் வினைத்திறனையும் ஆக்க விளைவினையும் மேம்படுத்தல்.
 • அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி இலக்குகளையும் முந்துரிமைகளையும் நிறைவேற்றும் ஆற்றல் கொண்ட அரச சேவையின் தாபன அபிவிருத்திக்கான சட்டகத்தை தயாரித்துக் கொள்ளல்.
 • சேவை வழங்கலின் பயனுறுதியையும் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்காக தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஈடுபடுத்தப்படுவதை விருத்தி செய்தல்.
 • அரச சேவை பணியாளர் குழாமின் திறன்களை முன்னேற்றுதல்.
 • மாறிவருகின்ற நிலைமைகளுக்கு அமைவாக செயலாற்றும் பொருட்டு முறைமைகளை எளிமையாக்குதலும் செயற்பாடுகளை மீளமைப்பதற்காக வழிகாட்டல்களை முன்னேற்றுதல், விருத்தி செய்தல் மற்றும் செயற்படுத்துதலும்.
 • மாவட்ட, பிரதேச மற்றும் கிராம நிர்வாகத்திற்கான வசதிகளை வழங்குதலும் இணைப்பாக்கமும்.
 • சிவில் பதிவு செய்தல் மற்றும் ஆவண முகாமைத்துவத்தை உள்ளிட்ட சட்டத்தினால் கையளிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை ஈடேற்றுதல்.
 • உதவி வழங்குநர்களைப் போன்றே இலங்கை அரசாங்கத்தினால் நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற சிவில் நிர்வாகம், ந - அரச நிர்வாகம் போன்றவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட கருத்திட்டங்களுக்கான வசதிகளை வழங்குதல், இணைப்பாக்கம் மற்றும் முகாமைத்துவம்.
 • சுதந்திர தின வைபவத்தை உள்ளிட்ட அரச வைபவங்களை ஏற்பாடு செய்தலும் இணைப்பாக்கமும்.

முகாமைத்தவம்

 • பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள் விடயத்துறையுடன் தொடர்புடைய கொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுலாக்குதல்.
 • ஒருங்கிணைந்த சேவைகள், இலங்கை பொது நிர்வாக சேவை, இலங்கை பொறியியலாளர் சேவை, இலங்கை விஞ்ஞான, தொழில்நுட்பவியலாளர் மற்றும் கட்டிடக் கலைஞர் சேவைகளுடன் தொடர்புடைய சேவைகளை முகாமை செய்தல்.
 • மாவட்ட மற்றும் பிரதேச நிர்வாகத்தை உள்ளிட்ட அமைச்சின் விடயப்பரப்பின் கீழுள்ள நிறுவனங்களின் முகாமைத்துவம், மேற்பார்வை மற்றும் இணைப்பாக்கம்.
 • பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்களுக்கு நிதி மற்றும் நிர்வாக உதவிச் சேவைகளை வழங்குதல்.
 • அரச சேவையின் மனிதவளத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்.
 • அரச சேவையின் கொள்திறனைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்தல்.
 • நிர்வாக மறுசீரமைப்புக் கொள்கைகளை வகுப்பதற்காக உதவுதலும் அவற்றை அமைச்சிலும் அமைச்சின் விடயப்பரப்பின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களிலும் அமுலாக்குதலும்.
 • புதிய அரச முகாமைத்தவ எண்ணக்கருக்களை பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தல், பாவனை மற்றும் பயன்பாடு.

நியதிச் சட்டமுறை

 • அரச சேவையின் ஓய்வூதியம், விதவைகள் மற்றும் அநாதைகள் - ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்  மற்றும்  அரச சேவை சேமலாப நிதி பற்றிய கொள்கைகளை வகுத்தலும் அமுலாக்குதலும்.
 • தாபனவிதிக் கோவையின் ஏற்பாடுகளைத் தயாரித்தல், பொருள் கோடல் மற்றும் மீளமைப்பும்.
 • தேசிய சுதந்திர தின வைபவத்தையும் ஏனைய அரச வைபவங்களையும் ஏற்பாடு செய்தல்.
 • லீவுச் சட்டத்தை அமுலாக்குதல்
 • சிவில் பதிவு செய்தல் (பிறப்பு, விவாகம் மற்றும் இறப்பு) தொடர்பான  கொள்கைளை வகுத்தலும் அமுலாக்குதலும்.

அரச ஊழியர்களின் சமூக நலனோம்பல்

 • அரச ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வகுத்தலும் அமுலாக்குதலும்.
 • அரச ஊழியர்களுக்காக வீடமைப்பு வசதிகளை வழங்குதலும் அரசாங்க குடிமனைகளை ஒதுக்குதலும்.
 • அரச ஊழியர் விடுமுறை பங்களாக்கள், சுற்றுலாத்துறை பங்களாக்களின் முகாமைத்துவம் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களின்  விடுமுறை விடுதிகளின் முகாமைத்துவம்.
 • உத்தியோகபூர்வ போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குதல்.

உபாய மார்க்கங்கள்

 • அரச சேவையின் வினைத்திறன்மிக்க மனிதவள முகாமைத்துவத்திற்கான செயலறிவுத்திறன்மிக்க கொள்கையொன்றும் ஒழுங்குறுத்தல் சட்டகமும்.
 • அரச சேவைகளை வழங்கும் போது பயனுறுதியை மேம்படுத்தும் பொருட்டு செயற்பாடுகளை மீளமைத்தலும் முறைமை அபிவிருத்திக்கான நிர்வாக மறுசீரமைப்பும்.
 • அரச சேவைக்கான போட்டியடிப்படையிலான ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் தெரிவு செய்தல் செயற்பாடு.
 • கேள்வி நாட்டமுடைய கொள்திறன் அபிவிருத்தியும் திறன் ஒத்திசைவும்
 • சேவை வழங்கலை பிரசைகளுடன் நெருங்கச் செய்யும் பொருட்டு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவன வலையமைப்பு.
 • சிவில் பதிவு செய்தலுக்கான பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வலையமைப்பு மற்றும் தன்னியக்கமயமாக்கப்பட்ட / செயலறிவுத்திறன்மிக்க முகாமைத்துவ முறைமை.
 • அரச சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்தலும் சேவை வழங்கலின் வெளிப்படைத் தன்மைக்காக தகவல்களையும் தொடர்பாடல் தொழில் சட்டத்தினையும் ஈடுபடுத்துதலும்.
 • பிரசையை மையமாகக் கொண்ட அரச சேவை மீது நாட்டம் கொண்ட சேவை வழங்கலையும் தரப்படுத்தும் பொருட்டு பிரசைகள் / சேவைபெறுநர் சாசனம்.
 

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter