Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் அரசாங்க நிர்வாகம் தாபனங்கள்

தாபனப் பிரிவு

நோக்கு

மக்களுக்காக அதிசிறந்த அரச சேவையை உருவாக்குதல்.

செயற்பாடு

வினைத்திறன் மிக்கதும் திருப்திகரமானதுமான அரச சேவையொன்றைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக நியாயம், சமநிலை, வினைத்திறன் என்பவற்றின் மீது விசேட கவனம் செலுத்தி நிர்வாக ஏற்பாடுகளையும் ஒழுங்குவிதிகளையும் ஒழுங்கான முறையில் கையாளச் செய்தல்.

நிறுவன அட்டவணை

தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகம்

திரு. டப்.டீ. சோமதாச
தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகம்
தொலைபேசி - +94-11 2688330 (நீடிப்பு - 300)
தொலைநகல் - +94-11 2692158
மின்னஞ்சல் - dge[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு, அரச அமைச்சுகளுக்கு / திணைக்களங்களுக்கு அரச நிறுவனங்களுக்கு, அரச சேவை தொடர்பில் அக்கறை காட்டுகின்றவர்களுக்கு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களுக்கு தாபனப் பணிகள் தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல்.
 • பொது நிருவாக அமைச்சின் விடயப் பரப்புக்குரிய தாபனப் பணிகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரவை நிருபங்களின் வரைவைத் தயாரித்தல் மற்றும் குறித்த அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பாக எதிர்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்தல், அமைச்சரவை நிருபங்கள் தொடர்பாக அவதானித்தவைகளை வழங்குதல்.
 • நிருவாகப் பணிகளின்போது அரச சேவை ஆணைக்குழு, திறைசேரி, முகாமைத்துவ சேவைத் திணைக்களம், சட்டமா அதிபர் திணைக்களம், பாராளுமன்றக் குழுக்கள் மற்றும் ஏனைய அமைச்சகளுடன் இணைந்து செயலாற்றுதல்.
 • தாபனக் கோப்பு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அரச நிருவாக சுற்றுநிருபங்கள் தொடர்பாக அவதானித்தவைகளை வழங்குதல்.
 • அரசசேவை சம்பந்தப்பட்ட கொள்கைகளைத் தயாரித்தல்.
 • அக்கொள்கைகளைத் தயாரிக்கும்போது உத்தியோகத்தர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்
 • தாபனப் பணிகள் தொடர்பாக தேசிய அடிப்படையிலான கொள்கைகளைத் தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றுக்குப் பொருள்கோடல்.

தாபனப் பணிப்பாளர் I

திருமதி. பீ.எம்.எம்.எம். பஸ்நாயக்க
தாபனப் பணிப்பாளர் I
தொலைபேசி - +94-11 2682521 (நீடிப்பு - 301)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - de-p[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ் அரச சேவை சம்பந்தப்பட்ட கொள்கைகளைத் தயாரித்தல்.
 • அக்கொள்கைகளைத் தயாரிக்கும்போது உத்தியோகத்தர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.
 • பணியாட்டொகுதியின் முழுமையான ஒத்துழைப்பைப்பெற்று பிரிவை முகாமைப்படுத்துவதற்காகத் தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குதல்
 • அலகு I,  அலகு II,  அலகு III,  அலகு IV, அலகு V ஆகியவற்றின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்தல்.

தாபனப் பணிப்பாளர் II

வெற்றிடம்
தாபனப் பணிப்பாளர் II
தொலைபேசி - 2693374 (நீடிப்பு - 302)
தொலைநகல் - +94-11 2693374
மின்னஞ்சல் - de-e[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • தாபனப் பணிகள் தொடர்பில் தேசிய அடிப்படையில் கொள்கைகளைத் தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றிற்குப் பொருள்கோடல்.
 • பணியாட்டொகுதியின் முழுமையான ஒத்துழைப்பைப் பெற்று பிரிவை முகாமைப்படுத்துவதற்காக தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குதல்.
 • அலகு VI, அலகு VII, அலகு VIII, அலகு IX ஆகியவற்றின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்தல்.

நிர்வாக அலுவலர் (அலகு I)

திரு. ரி.என். சந்திரசிறி
நிர்வாக அலுவலர் (அலகு I)
தொலைபேசி - +94-11 2693316 (நீடிப்பு - 303)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - esti[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • தாபனப் பிரிவின் அனைத்து நிர்வாகப் பணிகள்.
 • அலகுக்குரித்தாகாத அமைச்சரவை நிருபங்களுக்காக அவதானிக்க வேண்டியவைகளைத் தயாரித்தல்.
 • ஆய்வுப் பயிற்சியம் அபிவிருத்திப் பணிகளும்.
 • தொழிற்சங்கக் கோரிக்கைகள்.
 • தாபனக் கோப்பின் திருத்தங்களுக்கான இணைப்புப் பணிகள்.
 • மூடப்பட்ட திணைக்களங்கள் தொடர்பான பணிகள்.
 • அரச சேவை தொடர்பான ஆய்வுகளையும் தரவுகளையும் சேகரித்தல்.
 • உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல்.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு II)

திருமதி. எம்.டீ.எஸ். ஜயசுமன
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு II)
தொலைபேசி - +94-11 2693886 (நீடிப்பு - 305)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estii[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • அரச சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும்./பதவியுயர்வளிக்கும் கொள்கைகள்.
 • ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைமுறை தொடர்பான பணிகள், திருத்தங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பணிகள்.
 • தொழில்நுட்ப சேவைகள்/விஞ்ஞான ரீதியான சேவைகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை முறை.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு III)


செல்வி. டி.எம்.கே. வதுரெஸ்ஸ
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு III)
தொலைபேசி - +94-11 2697234 (நீடிப்பு - 307)
தொலைநகல்-
மின்னஞ்சல் - estiii[at]pubad.gov.lk

.
.

கடமை

 • ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை முறை தொடர்பான பணிகள்
 • சான்றிதழ்களை சமப்படுத்தல் (பொ.நி.சு.நி. 46/96)

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு IV)

திரு. கே.ஏ.ஏ. இந்திரரத்ன
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு IV)
தொலைபேசி - +94-11 2696478 (நீடிப்பு - 309)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estiv[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • சேவை அமைப்பு விதிகளைத் தயாரித்தல், திருத்துதல், பொருள்கோடல்.
 • கௌரவ அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் பணியாட்டொகுதியினர் தொடர்பான பணிகள்.
 • செயலாளர்களின் யாப்பு
 • அமைய/பதிலீட்டு ஊழியர்களை நிரந்தரமாக்குதல் தொடர்பான கொள்கைகளும் அவை சார்ந்த சிக்கல்களும்.
 • பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர் தரங்கள் (கூட்டத்தொடர் அறிக்கை ஏ) பற்றிய பணிகள்.
 • ஓய்வுபெற்றவர்களை மீண்டும் சேவையில் அமர்த்துதல்.
 • இலங்கை நிருவாக சேவையில் இல்லாத உதவிச் செயலாளர்கள்.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு V)

திரு.டி.எம்.சி.என்.திசானயக்க
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு V)
தொலைபேசி - +94-11 2673330 (நீடிப்பு - 311)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estv[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • சம்பளக் கொள்கைகளைத் தயாரித்தல்.
 • பொது சம்பள மறுசீரமைப்பு.
 • சம்பளக் கட்டமைப்புகளைத் தயாரித்தல்.
 • சம்பள முரண்பாடுகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்.
 • வாழ்க்கைச் செலவுக் கொடுப்பனவு.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு VI)

கே.ஜே.எஸ்.லக்மாலி 

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் - (பதிற்கடமை) - (அலகு VI)
தொலைபேசி - +94-11 2697316 (நீடிப்பு - 313)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estvi[at]pubad.gov.lk

 

 

.
.

கடமை

 • வினைத்திறன்தடைகாண்.
 • நியமனம்/பதவியுயர்வு/முன்தேதியிடல்
 • சேவைமூப்பை நிர்ணயித்தல்.
 • அரச ஊழியர்களை விடுவித்தல்.
 • மருத்துவசபைக் கொள்கைகள்.
 • குறைந்த சேவை பட்டதாரிகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்.
 • இடமாற்றக் கொள்கைகள்.
 • சேவையை நிரந்தரப்படுத்தல்/நன்னடத்தைக் காலம் சார்ந்த சிக்கல்கள்.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு VII)

திருமதி. பீ.எம். கல்யானி வதுரெஸ்ஸ
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு VII)
தொலைபேசி - +94-11 2699399 (நீடிப்பு - 315)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estvii[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • அரச அலுவலர்களின் விடுமுறைகள்.
 • பிரயாணச் செலவுகள்.
 • உத்தியோகபூர்வ வாகனக் கொள்கைகள்.
 • புகையிரத அனுசரணைப் பருவச்சீட்டுகள்.
 • கடமை நேரங்கள்.
 • உடன்படிக்கைகளும் முறிகளும்.
 • அரச ஊழியர்களின் கடன் திட்டங்கள்.
 • அரசாங்கத்தின் விடுமுறை இல்லங்கள் (நுவரெலியா, தியதலாவ, பண்டாரவெல).
  விடுமுறை இல்லத்தின் பெயர் இருப்பிடம் தொலைபேசி கட்டணங்கள் அறைகளின் எண்ணிக்கை அதிகபட்ச குடியிருப்பு
  நுவரெலியா (பழைய) பொருளாதார மையத்தின் அருகில் +94 52-2222363 ரூ. 500 03 10
  நுவரெலியா (புதிய) பொருளாதார மையத்தின் அருகில் +94 52-2222363 ரூ. 1000 03 06
  நுவரெலியா (புதிய) பொருளாதார மையத்தின் அருகில் +94 52-2222363 ரூ. 1000 03 06
  நுவரெலியா (புதிய) பொருளாதார மையத்தின் அருகில் +94 52-2222363 ரூ. 750 02 04
  தியதலாவை - A புகையிரத நிலையத்திற்கு அருகில் +94 57-2229068 ரூ. 500 04 11
  தியதலாவை - B புகையிரத நிலையத்திற்கு அருகில் +94 57-2229069 ரூ. 400 03 07
  பண்டாரவெல -1 பிந்துநுவர வீதி +94 57-2222553 ரூ. 400 03 07
  பண்டாரவெல -2 பிந்துநுவர வீதி +94 57-2222553 ரூ. 400 03 0
 • அரசாங்க இல்லங்கள்.
 • அக்ரஹார காப்புறுதிக் கொள்கைகள்.
 • தொழிற்சங்கக் கோரிக்கைகள்.
 • கடமை தொலைபேசி.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு VIII)

திருமதி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.கே வீரசேகர

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு VIII)
தொலைபேசி - +94-11 2697233 (நீடிப்பு - 317)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estviii[at]pubad.gov.lk

 

.
.

கடமை

 • கொடுப்பனவு.
 • மேலதிக நேரக் கொடுப்பனவு.
 • விடுமுறைநாள் சம்பளம்.
 • நட்டஈடு.
 • சீருடைகள் பல்வேறு கொடுப்பனவுகள்.

உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு IX)

திரு. எல்.ஜி. சிறிமல்
உதவித் தாபனப் பணிப்பாளர் (அலகு IX)
தொலைபேசி - +94-11 2692159 (நீடிப்பு - 203)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - estix[at]pubadf.gov.lk

.
.

கடமை

 • அரச அலுவலர்களின் பொதுவான நடத்தை, ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள்.
 • அரசமொழிக் கொள்கை.
 • ஓய்வுபெறச் செய்வது தொடர்பான சிக்கல்கள்.
 • தொழில் பிணக்குகள் (அரசியல் பழிவாங்கல்)
 • சேவையைக் கைவிட்டுச் செல்தல்.
 • அரசியல் உரிமைகள்.
 • அரச அலுவலர்கள் அரச சேவைக்குப் புறம்பான சேவைகளில் ஈடுபடுவது தொடர்பான கொள்கைகள்.
 • மொழிக் கொடுப்பனவு.
 • சேவையை இராஜிநாமாச் செய்தல்.
 • சேவை நீடிப்புத் தொடர்பிலான சிக்கல்கள்.
 • நடத்தை பற்றிய ஆவணங்களைப் பேணுதல்.
දිගුව
 

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter