Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ රාජ්‍ය පරිපාලන ඒකාබද්ධ සේවා අංශය

ඒකාබද්ධ සේවා අංශය

ඒකාබද්ධ සේවා අංශය

සේවක සංඛ්‍යා අවශ්‍යතා, බඳවා ගැනීම්, ස්ථාපනය කිරීම් සහ අදාල සේවා ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව එම සේවක සංඛ්‍යා කළමනාකරණය ඇතුළුව රාජ්‍ය සේවයේ පිරිස් අවශ්‍යතා සපුරාලීම පිණිස පහත දැක්වෙන සේවාවන්හි නිලධාරීන් පාලනය කරන්නා වූ සියලු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ක්‍රියාවට නැංවීම ඒකාබද්ධ සේවා අංශය සිදු කරයි.

දැක්ම

“ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම සඳහා මානව සම්පත් සැපයීම”

අරමුණු

“ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුරූපව කාර්යක්ෂම මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළින් ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනම් කිරීම සඳහා සක්‍රිය දායකත්වය සැපයීම”

ඒකාබද්ධ සේවාවන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක් වුවද, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ගේ බඳවා ගැනීම් හා විනය පාලනය පිළිබඳ කටයුතු සිදුකෙරෙන්නේ ඒකාබද්ධ සේවා අංශය යටතේ පවතින බදවා ගැනීම් හා විනය අංශ මඟිනි.

ඒකාබද්ධ සේවයේ මානව සම්පත් කර්තව්

 • අදාල සේවා ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව  සේවයට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයන්හි විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ විෂයන් නිදහස් කිරීම
 • භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ 394 ප්‍රකාරව නම් වෙනස් කිරීම සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම
 • සේවයේ ස්ථිර කිරීම සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • උසස්වීම් සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • ද්විතීයික පදනම මත මුදාහැරීම සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • විදේශීය නිවාඩු සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම
 • ස්ථාන මාරුවීම් සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම
 • විනය පරිපාලනය.
 • සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම සදහ‍ා අනුමැතිය ලබා දීම
 • ඒකාබද්ධ සේවයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ සම්පාදනය.
සංවිධාන ව්‍යුහය

ඉ- මානව සම්පත් ව්‍යාපෘතිය

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අංශයේ මානව සම්පත් ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉ-මානව සම්පත් ව්‍යාපෘතියට අරමුදල් සපයනුයේ  “ප්‍රතිනිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර බැංකුව (ලෝක බැංකුව)”  විසිනි. ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය ආයතනය (ICTA) ව්‍යාපෘති උපද්ශක ලෙස කටයුතු කරයි.

ඉ- මානව සම්පත් ව්‍යාපෘතිය පිලිබද අදාල චක්‍රලේඛ

ශාඛා

1. I ශාඛාව - රාජ්‍ය කළමන‍ාකරණ සේවය - I ශ්‍රේණිය

2. II ශාඛාව - රාජ්‍ය කළමන‍ාකරණ සේවය - II ශ්‍රේණිය

3. III ශාඛාව - රාජ්‍ය කළමන‍ාකරණ සේවය - III ශ්‍රේණිය

4. IV ශාඛාව - රාජ්‍ය කළමන‍ාකරණ සේවය - ස්ථාන මාරුවීම්

5. V ශාඛාව - කාර්යාල සේවක සේවාව

6. VI ශාඛාව – ඒකාබද්ධ රියැදුරු සේවය, රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවය  සහ ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති

7. VII ශාඛාව – ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

8.  VIII  ශාඛාව - සංවර්ධන නිලධාරි සේවය

9. අධිශ්‍රේණිය සහ ප්‍රතිපත්ති ශාඛාව

10. බඳවාගැනීම් සහ විභාග ශාඛාව

11. විනය  ශාඛාව

12. පාලන ශාඛාව

 

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කේ.වී.පී.එම්.ජේ. ගමගේ මිය
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකතනය : +94 112694560
ෆැක්ස් : +94 11-2692254
ඉ-තැපෑල : dgcs[at]pubad.gov.lk

 

 

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

තුෂාරා ඩී. පතිරණගේ මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - SLAS 
දුරකතනය : +94 11-2694300
ෆැක්ස් :
ඉ-තැපෑල : dcs-i[at]pubad.gov.lk

 

 

බුද්ධි එන්. ලියනගේ  මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ - I  
දුරකතනය : +94 11-2694300
ෆැක්ස් :
ඉ-තැපෑල : dcs-i[at]pubad.gov.lk

 

 

එස්. ආලෝකබණ්ඩාර මහතා
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ - II 
දුරකතනය : +94 11- 2682972
ෆැක්ස් : +94 11 2688754
ඉ-තැපෑල : dcs-ii[at]pubad.gov.lk

 

 

 

එම්.එස්.මිහිදුකුල මහත්මි‍ය
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ - III 
දුරකතනය : +94 11-2690100
ෆැක්ස් : +94 11-2690100
ඉ-තැපෑල : dcs-iii[at]Pubad.gov.lk

 

 

පුරප්පාඩු
ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ - IV 
දුරකතනය : +94 11-2683132
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : dcs-iv[at]Pubad.gov.lk

 

 

ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය - I ශ්‍රේණිය

ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.ඩි. කුමාරසිංහ මිය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2698649
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs-iv[at]pubad.gov.lk

 

 

 

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය - II ශ්‍රේණිය

එම්. කරවිට මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2684404
ෆැක්ස් :  
ඉ-තැපෑල : adcs-iii[at]pubad.gov.lk

 

 

අධිශ්‍රේණිය සහ ප්‍රතිපත්ති ශාඛාව

එම්.යු.ඒ.මුණසිංහ මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය :
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල :

 

 

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය ස්ථාන මාරුවීම්

පුරප්පාඩු
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය :
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල :

 

 

කාර්යාල සේවක සේවාව

එම්. එන්. එන්. සුෆ්නා මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2682499
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs-v[at]pubad.gov.lk

 

 

ඒකාබද්ධ රියැදුරු සේවය, රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවය  සහ ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති

සි.බි. නවරත්න මිය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2686154
ෆැක්ස් :  
ඉ-තැපෑල : adcs-vi[at]pubad.gov.lk

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය

එස්. රත්නායක මහතා
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2699966
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs-vii[at]pubad.gov.lk

 

 

සංවර්ධන නිලධාරි සේවය

එස්.ආර්. මොහොමඩ් මහතා
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2698432
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs2-dos[at]pubad.gov.lk

 

 

එල්.පි.එම්.එස්.පතිරණ මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2698432
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල :  adcs-disc[at]pubad.gov.lk

 

 

බඳවාගැනීම් සහ විභාග ශාඛාව

ඒ.එම්.එම්.එන්. අමරසිංහ මහතා
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 11-2681237
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs-rec[at]pubad.gov

 

 

විනය  ශාඛාව

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.සී.අයි.කේ. විජයතුංග මෙය
ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය :+94 11-2697235
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල : adcs-disc[at]pubad.gov.lk

 

 

පරිපාලන නිලධාරි

පී.එච්.ඒ.සී.පී.හෙට්ටිආරච්චි
පරිපාලන නිලධාරි
දුරකතනය :+94 11-2693516
ෆැක්ස් : 
ඉ-තැපෑල :ao-cs[at]pubad.gov.lk

 

 

 

ඇමතුම් තොරතුරු

අංශය නම තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් ඉ-තැපෑල
එල්. පී. ලියනගේ මිය ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ - I +94 11-2694300 502 - dcs-i[at]pubad.gov.lk
එස්. ආලෝක බන්ඩාර මහතා ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ -II +94 11-2682972 600 +94 11 2688754 dcs-ii[at]pubad.gov.lk
ජේ.එස්. ප්‍රසාද් පියසේන මහතා ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ -III +94 11-2690100 614 +94 11 2690100 dcs-iii[at]pubad.gov.lk
බී. එන්. ලියනගේ  මෙය ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ -IV +94 11-2691062 154 - dcs-iv[at]pubad.gov.lk
රා.කා.සේ (I ශාඛාව) පුරප්පාඩු ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2693769 506 - adcs-i[at]pubad.gov.lk
රා.කා.සේ (II ශාඛාව) පුරප්පාඩු ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2699400 508 - adcs-ii[at]pubad.gov.lk
රා.කා.සේ (III ශාඛාව) එම්. කරවිට මෙය ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2684404 512 - adcs-iii[at]pubad.gov.lk
රා.කා.සේ (IV ශාඛාව) ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.ඩි. කුමාරසිංහ මිය ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2698649 510 - adcs-iv[at]pubad.gov.lk
රා.කා.සේ (V ශාඛාව) එම්. එන්. එන්. සුෆ්නා මෙය ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2682499 607 - adcs-v[at]pubad.gov.lk

VIශාඛාව (භාෂා පරිවර්තක, පුස්තකාලයාධිපති, රියැදුරු සේවා)

සි.බි. නවරත්න මිය ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2686154 609 - adcs-vi[at]pubad.gov.lk
VII ශාඛාව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය ඒ.එස්. රත්නායක මහතා ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2699966 612 - adcs-vii[at]pubad.gov.lk

VIII ශාඛාව - සංවර්ධන නිලධාරි සේවය

එස්.ආර්. මොහොමඩ් මහතා ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2698432 156 - adcs2-dos[at]pubad.gov.lk
VIII ශාඛාව - සංවර්ධන නිලධාරි සේවය එල්.පි.එම්.එස්.පතිරණ මෙය ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2698432 156 - adcs1-dos[at]pubad.gov.lk
විනය එල්.වි. හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2697235 603 - adcs-disc[at]pubad.gov.lk
බඳවා ගැනීම් හා විභාග ඒ.එම්.එම්.එන්. අමරසිංහ මහතා ඒකාබද්ධ සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 11-2681237 605 - adcs-rec[at]pubad.gov.lk
පරිපාලන පුරප්පාඩු පරිපාලන නිලධාරි +94 11-2693516 601 - ao-cs[at]pubad.gov.lk
 

A

 

යාවත්කාලීනය : 19-01-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter