Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

නිවාස හා සංවර්ධන අංශය

දැක්ම

නිවසක අවශ්‍යතාවය ඇති රාජ්‍ය සේවකයින් හට නිවාස පහසුකම් සැලසීම.

මෙහෙවර

රාජ්‍ය සේවකයන් හා මහජන නියෝජිතයින් හට සාධාරණ හා යෝග්‍ය ආකාරයෙන් නිවාස ලබා දීම හා ඒවා නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම තහවුරු කිරීම.

ඉලක්කයන්

 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති නිවාස ඒකක කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිපත්ති හා රෙගුලාසි සකස් කිරීම.
 • නිවාස හා ඒවායේ පරිසරය නිසි ආකාරයකින් නඩත්තු කිරීම.
 • රජයේ නිලධාරීන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සම්පත් යොදා ගැනීම.
 • අනවසර පදිංචිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම.
 • රජයේ සේවකයින් හට නිවාස පහසුකම් ලබා දීම සඳහා නිවාස යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් හඳුනා ගැනීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • ප්‍රමුඛතා පදනම මත නිවාස ලබා දීම.
 • නියමිත දිනට ගෙවල් කුලී එකතු කිරීම හා වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන ‍මගින් ගෙවල් කුලී එකතු කිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • රජයේ නිල නිවාස වල වාර්ෂික නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම හා ඒවා සුපරීක්ෂණය.
 • අනවසර හෝ නිත්‍යානුකූල ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කිරීම හා පාලනය කිරීම.
 • රජයේ නිවාස නිත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීම අවම කිරීම සඳහා 1969 අංක 7 දරන සන්තකය ආපසු පවරා ගැනීමේ පනත යටතේ නීතිමය පියවර ගැනීම.
 • කලින් කල මතුවන නිවාස අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලනු පිණිස නව ව්‍යාපෘතීන්හි අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම.

අමාත්‍යාංශයට අයත් රජයේ නිල නිවාස පිහිටි ස්ථාන


 • කොළඹ 05, පැජට් පාර.
 • කොළඹ 05, මැකන්සි පාර.
 • කොළඹ 05, ස්ටැන්මෝ ක්‍රෙසන්ට්.
 • කොළඹ 05, කැප්පෙටිපොල මාවත.
 • කොළඹ 05, ස්කෙල්ටන් පාර.
 • කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවත.
 • කොළඹ 07, විජේරාම මාවත.
 • කොළඹ 07, ග්‍රෙගරි මාවත.
 • කොළඹ 07, මලලසේකර මාවත.
 • කොළඹ 08, ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. පෙරේරා මාවත.
 • බත්තරමුල්ල, ජයවඩනගම.

රජයේ නිල නිවාසයක් යනු කුමක් ද?

රජයේ නිලධාරියෙකුට සේවා අවශ්‍යතාවය මත වාසය කිරිම සඳහා දෙන ලද රජයට අයත් ඕනෑම නිවස්නයක් "රජයේ නිල නිවාස" ගණයට ඇතුලත් වේ. එවැනි සියළු නිවාස පහත සඳහන් පරිදි කාණ්ඩ 02 කට අයත් වේ.

 • උප ලේඛණ ගත නිවාස - අමාත්‍යාංශයක හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක යම් නිශ්චිත තනතුරකට හෝ ශ්‍රේණියකට වෙන් කර ඇති නිවාස.
 • පොදු සේවා නිවාස - උප ලේඛණ ගත නිවාස හිමි තනතුරු වලට හෝ ශ්‍රේණි වලට අයත් නොවන සියළුම නිලධාරීන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය වෙනුවන් පවත්නා නිවාස.

ඒ අනුව රජයේ පොදු සේවා නිවාසයන්ට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම නිවාස ඒකකයේ කාර්ය වේ.

රජයේ නිලධාරීන් හට රජයේ නිවාස ලබා දීමේ දී සලකා බලන කරුණු

 1. රජයේ නිවාස ලබා දීම සඳහා සලකා බලනුයේ පොරොත්තු ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති නිලධාරීන් පමණි.
 2. පොරොත්තු ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති රජයේ නිලධාරීන් ආයතන සංග්‍රහයේ XIX පරිච්ඡේදයේ ඇති විධි විධානයන්ට අමතරව පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා සපුරා තිබිය යුතුය.
  • රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථිර තනතුරක් දැරීම.
  • සිය කාර්යාලයේ සිට කි‍ලෝමිටර් 20 ක දුරින් පිහිටි නිවසක හිමිකම නොතිබීම හෝ ඉල්ලුම්කරුගේ, කලත්‍රයාගේ හෝ යැපෙන දරුවකුගේ නමින් නිවසක් ඉදිකරීමට හෝ නිවසක් හෝ ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා රජයෙන් හෝ වෙනත් අනුමත බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා නොතිබීම.
  • අයදුම්කරුට රජයේ නිල නිවාසයක් ලැබිය යුතු යැයි අදාල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නිර්දේශ කර තිබීම.
  • විශ්‍රාම යාමේ වෛකල්පිත වයස් සීමාව (වයස අවු. 55) පසු කර නොතිබීම.
 3. නිවසක් වෙන් කර දෙනු ලබන කාල සීමාව : වසර 05 ක උපරිම කාල සීමාවකි.

රජයේ නිවාස සඳහා කුලිය

 • පදිංචිකරුගේ මාසික වැටුපෙන් 12 1/2% කි.

නිවාස නඩත්තුව

 • අමාත්‍යවරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පදිංචිව සිටින නිවාස හැර, අනෙකුත් සියළුම රජයේ නිවාස වල නඩත්තු කටයුතු මෙම අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන හා පර්යේෂණ අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.
 • ගරු අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වෙත වෙන් කර ඇති රජයේ නිවාස වල නඩත්තු කටයුතු අදාල අමාත්‍යාංශ මගින් සිදුකරනු ලබයි.

නිවාස සන්තක ආපසු භාර ගැනීම

 • නියමිත කාල සීමාව අවසානයේ දී, පදිංචිව සිටි කාල සීමාවට අදාල ජල හා විදුලි බිල්පත්හි නිශ්කාශන වාර්තා ද සමඟ නිවාස විධිමත් පරිදි මෙම අමාත්‍යාංශය‍ වෙත භාර දීම සියළුම පදිංචිකරුවන්ගේ වගකීම වේ.
 • යම් පදිංචිකරුවෙකු නියමිත කාල සීමාව අවසානයේ දී විධිමත්ව නිවස ආපසු භාර නොදෙන්නේ නම්, ඔහු වෙත නිවස භාර දෙන ලෙස දන්වා නෛතික නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ඇත.
 • ඒ අනුව ද පදිංචිකරු කටයුතු නොකරන්නේ නම්, 1969 අංක 07 දරණ සන්තකය ආපසු පවරා ගැනීමේ පනත යටතේ සිදුකරන්නා වූ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකින් පසු ඔහු /ඇය නිවසින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගනු ඇත.
 • නියමිත කාල සීමාව ඉක්මවා නිවාස වල පදිංචිව සිටින පදිංචිකරුවන් දණ්ඩන කුලියකට ද යටත් වේ. දණ්ඩන කුලිය යනු රජයේ ප්‍රධාන තක්සේරුකරු විසින් කත්සේරු කරන ලද නිවසේ පවතින වෙළඳපොල කුලිය හා නිලධාරියාගේ වැටුපෙන් 8% ක මුදල යන දෙකෙහි එකතුවට සමාන මුදලකි.

"නිල සෙවන" නිවාස ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආරම්භ කරන ලද ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදූව හා වැකුණගොඩ නිවාස ව්‍යාපෘතීන්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනට අවසන් කර ඇත.

 • නිවාස ඒකක : 572
 • ප්‍රගතිය 80%

වටිනාකම

නිවාස වර්ගය විකුණුම් මිල (ඒකක 1)
රජයේ නිලධාරීන් සඳහා පෞද්ගලික ගැණුම්කරුවන් සඳහා
මධ්‍යම පිරිවැයක් දරණ ලද නිවාස රු. 3,550,000.00 රු. 3,675,079.00
ඉහළ පිරිවැයක් දරණ ලද නිවාස රු. 4,300,000.00 රු. 4,451,828.00

 • නිවාස ඒකක : 576
 • ප්‍රගතිය - 95%

වටිනාකම

නිවාස වර්ගය විකුණුම් මිල (ඒකක 1)
රජයේ නිලධාරීන් සඳහා පෞද්ගලික ගැණුම්කරුවන් සඳහා
මධ්‍යම පිරිවැයක් දරණ ලද නිවාස රු. 1,980,000.00 රු. 2,102,787.00
ඉහළ පිරිවැයක් දරණ ලද නිවාස රු. 3,550,000.00 රු. 3,749,022.00

 • 4 Storied Housing Complex –   Units  288
 • 12 Storied Housing Complex – Units  576
 • Still not start construction
 • Proposed land use acres 10.71

 • It is proposed to demolish present old houses & construct new housing complex.
 • Proposed houses  132  (20 storied) Still not start construction

රජයේ නිවාස සම්බන්ධයෙන් වූ විධි විධාන

 • ආයතන සංග්‍රහයේ XIX වන පරිච්ඡේදයේ විධි විධාන
 • කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ නිවාස පිළිබඳ පොදු ප්‍රතිපත්තිය. (රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 19/2001 හා එහි සංශෝධන ඇතුලත් 19/2001 (1) චක්‍රලේඛය)
 • රජයේ නිවාස කුලී අයකිරීම සම්බන්ධයෙන් විධි විධාන ඇතුලත් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 22/2006
 • නිල නිවාස පහසුකම් සලසා නොමැති ගරු අමාත්‍යවරුන්ට හා නි‍යෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට කුලී නිවාස ලබා ගැනීමට ප්‍රතිපාදන සැලසීම සඳහා වූ 10/2007 හා 10/2007(1) චක්‍රලේඛ
 • රජයේ නිවාස වල නඩත්තු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නව විධි විධාන ඇතුලත් 27/2010 චක්‍රලේඛය
 • 1973 අංක 3,1974 අංක 40, 1981 අංක 8 ,1985 අංක 45 දරණ පනත් වලින් හා කලින් කල නිකුත් කර ඇති වෙනත් සංශෝධන වලින් සංශෝධිත 1969 අංක 07 දරණ සන්තකය ආපසු පවරා ගැනීමේ පනත.

 

ඇමතුම් තොරතුරු

ශාන්ත වීරසිංහ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
දුරතනය: +94-11 2692633 (දිගුව - 205)
නිවස: +94-11 23159051
ජංගම: +94-71 8085410
ෆැක්ස්: +94-11 2697299
ඉ-තැපැල: sas-ia[at]pubad.gov.lk

 

ටී.එම්.එන්.කේ. තෙන්නකෝන් මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරතනය: +94-11‍ 2689123 (දිගුව - 203)
ෆැක්ස්: +94-11 2697229
ඉ-තැපැල:

 

යාවත්කාලීනය : 24-08-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter