Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

உள்ளக நிர்வாகப் பிரிவு

நோக்கு

இலங்கையில் அரச துறையில் முன்மாதியான, அதிசிறந்த நிர்வாக அலகாக இருத்தல்.

செயற்பாடு

அமைச்சின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் உயர்ந்த தரத்தில் முன்னெடுப்பதற்குத் தேவையான பணியாட்களையும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் ஆகக்கூடிய அளவிலும் உற்பத்தித் திறன்மிக்க வகையிலும் வழங்குவதன் மூலமும், அதற்குத் தேவையான இணைப்புப்பணிகள், நெறிப்படுத்தல், நிர்வாகம் என்பவற்றைச் சிறந்த முறையில் முன்னெடுப்பதன் மூலமும் நிர்வாகப் பிரிவின் சேவை தரமான முறையில் வழங்கப்படுகிறது என்பதற்கு வகைப்பொறுப்புக்கூறல்.

நோக்கம்

 • அமைச்சின் தரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய பௌதிகச் சூழலொன்றை உருவாக்குதல், நடாத்துதல்.
 • அமைச்சுடன் தொடர்புடைய நோக்கங்களுக்கும் பணிகளுக்கும் பொருத்தமான உயர்ந்த, மிகச்சிறந்த பணியாட்டொகுதியொன்றை நடாத்துதல்.
 • பயன்பாட்டு சேவைகளை (பாதுகாப்பு, துப்புரவேற்பாடு) தொடர்ச்சியாகவும் உற்பத்தித் திறன்மிக்க வகையிலும் நடாத்துதல்.
 • அமைச்சின் ஏனைய சேவை வசதிகளை (போக்குவரத்து, மின்சாரம், நீர்வழங்கல், தொலைபேசி) வினைத்திறன் மிக்க வகையிலும், உற்பத்தித் திறன் மிக்க வகையிலும் வழங்குதல், பராமரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல்.
 • நிறுவனத்துடன் உயர்ந்த வகையில் தொடர்புகளை ஏற்படுத்துதல், பேணுதல்.
 • பணியாட்டொகுதியினரின் நலனோம்பலை உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டுவருதல்.
 • அமைச்சின் முழுமையான நிர்வாகம், நெறிப்படுத்தல், மதிப்பீடு என்பவற்றை உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டுவருதல்.

பணிகள்

 • பாராளுமன்ற செயற்குழு / பொதுமனுக்குழு / அரசியல் பழிவாங்கல் போன்ற கடிதங்கள் கிடைத்த திகதியன்றே சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் மற்றும் உரிய திகதியில் பதில்களைச் சமர்ப்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • அமைச்சுக்கு வெளியிலிருந்து கிடைக்கின்ற கடிதங்களையும் அமைச்சிலிருந்து வெளியில் அனுப்பும் கடிதங்களையும் தினசரி வினைத்திறன் மிக்க வகையில் விநியோகித்தல்.
 • மாதாந்தம் பதவிநிலை உத்தியோகத்தரின் கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான ஒழுங்குகளைச் செய்தல்.
 • கேட்போர் கூடங்களை ஒதுக்குவதற்கான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கும் விதத்தில் அவ்வசதிகளை ஏற்படுத்திக்கொடுத்தல்.
 • ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமைகளில் பொதுமக்கள் தினத்தை ஒழுங்குசெய்தல்.
 • அமைச்சுக்குள் விழாக்களை ஒழுங்குசெய்தல்.
 • தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் அமைச்சின் பராமரிப்பு, போக்குவரத்து பிரிவுடன் தொடர்புடைய கேள்விப்பத்திரப் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.
 • நேர்முகப்பரீட்சை சபை மற்றும் குழுக்களுக்கு பிரதிநிதிகளைக் கோரும் கடிதங்கள் கிடைத்து 03 நாட்களுக்குள் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.
 • இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவனத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனப் பணிகளை மேற்கொள்தல்.
 • உத்தியோகத்தர்களுக்காக செய்தித்தாள்களைத் தயாரித்தல், தொலைபேசி பட்டியல்கள் கிடைத்து 03 நாட்களுக்குள் கணக்குகளைத் தீர்க்கும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.
 • அமைச்சின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ அடையாள அட்டைகளை வழங்குதல்.
 • தேர்தல் நடைபெறும் சந்தர்ப்பங்களில் தேர்தல் பணிகளை இணைத்தல்.
 • பாதுகாப்பு, துப்புரவேற்பாடு போன்ற பயன்பாட்டு உடன்படிக்கைகளின் சேவைக்காலம் முடிவடைவதற்கு 03 மாதங்களுக்கு முன்னர், புதிய கேள்விப்பத்திர நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து தகுந்த நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கை செய்துகொள்ளல்.
 • அமைச்சின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வினைத்திறன் மிக்க வகையிலும் உற்பத்தித்திறன் மிக்க வகையிலும் வழங்குதல். தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் கட்டிடம் மற்றும் ஏனைய பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக குறித்த நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகொண்டு மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்தல், விலைவிபரங்களைக் கோரல், சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்தல், பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்தல்.
 • அமைச்சின் போக்குவரத்துத் தேவைகளுக்காகக் கிடைக்கும் விண்ணப்பங்களை வரிசைக்கிரமப்படியும் முன்னுரிமை அடிப்படையிலும் பொதுச் சேர்மத்தில்  உள்ள வாகனங்களை ஒதுக்குதல்.
 • அமைச்சின் அனைத்து வாகனங்களினதும் பதிவையும் காப்புறுதியையும் உரிய திகதிக்கு முன்னர் புதுப்பித்தல். ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தரின் பதவி மற்றும் விண்ணப்பத்தின் பிரகாரம் உத்தியோகத்தர்களுக்காக பொருத்தமான வாகனங்களை இடைச்சேர்த்தல்.
 • வாகன விபத்துக்கள் தொடர்பாக நி.பி. 104, 105 இன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து கணக்கு பிரிவுக்கு அறிவித்தல்.
 • அமைச்சுக்குரிய அனைத்துக் கட்டிடங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் சனவரி 31ஆம் திகதிக்கு முன்னர் மதிப்பீட்டு வரியைச் செலுத்துதல்.
 • அமைச்சுக்கு நியமனம் பெற்று வருகின்ற அல்லது இடமாற்றம் பெற்று வருகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் கடிதம் கிடைத்தவுடன் குறித்த பிரிவுகளுக்கு இடைச்சேர்த்தல்.
 • அமைச்சின் பணியாட்டொகுதி உத்தியோகத்தர்களின் தனிப்பட்ட கோப்புகளைப் பராமரித்தல், பதவியுயர்வு, இடமாற்றம் போன்ற நிறுவனப் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.
 • கௌரவ அமைச்சர்களின் தற்காலிக பணியாட்டொகுதியினரை தகைமைகளைப் பரிசீலனை செய்து நியமிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.
 • மாதாந்த புகையிரதப் பருவச்சீட்டுக்களை விநியோகித்தல், புகையிரத ஆணைச்சீட்டுக்களை வழங்கல்.
 • முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அக்ரஹார காப்புறுதி விண்ணப்பப் படிவத்தை 03 தினங்களுக்குள் அக்ரஹார காப்புறுதி அலகுக்கு அனுப்பிவைத்தல்.
 • ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும் அமைச்சு உத்தியோகத்தர்களின் மேலதிக நேரக் கொடுப்பனவு, பிரயாணச் செலவுகள் ஆகியவற்றுக்கான விண்ணப்பங்களை அங்கீகரித்து கணக்குப் பிரிவுக்கு அனுப்புதல்.
 • அமைச்சு உத்தியோகத்தர்கள் விண்ணப்பிக்கின்ற இடர்கடன், சொத்துக்கடன், மோட்டார் சைக்கிள் கடன் என்பவை தொடர்பான ஆவணங்களை அங்கீகரித்துச் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல்.
 • கோரிக்கைகள் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் அமைச்சு பணியாட்டொகுதியினருக்கு பயிற்சிகளுக்கான சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்திக்கொடுத்தல்.
 • பயிலுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்தல் மற்றும் அவர்களைப் பொருத்தமான பிரிவுகளுக்கு இடைச்சேர்த்தல்.
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாட்டொகுதி தொடர்பான தகவல்களை ஒவ்வொரு மாதமும் காலத் திருத்தம் செய்து கோப்புகளில் வைத்தல்.

நிறுவன அட்டவணை

தொடர்பு விபரங்கள்

 

திருமதி ஆர்.எம். ரத்நாயக்க

மேலதிக செயலாளர்
தொலைபேசி - +94-11 2695150 (நீடிப்பு - )
வீட்டு - +94-11 2704526
கைத்தொலைப்பேசி - +94-71 4434394
தொலைநகல் - +94-11 2689407
மின்னஞ்சல் - adsecia[at]pubad.gov.lk


.


திரு. சாந்த வீரசிங்க
தொலைபேசி - +94-11 2692633 (நீடிப்பு - 205)
வீட்டு - +94-11 23159051
கைத்தொலைப்பேசி - +94-71 8085410
தொலைநகல் - +94-11 2697299
மின்னஞ்சல் - sas-ia[at]pubad.gov.lk


.

திருமதி. ஆர்.எம்.எஸ்.பீ. அமரசிங்ஹ
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
தொலைபேசி - +94-11 2694913 (நீடிப்பு - )
வீட்டு - +94-33 3335525
கைத்தொலைப்பேசி - +94-71 8505780
தொலைநகல் - +94-11 2697299
மின்னஞ்சல் - asia-a[at]pubad.gov.lk


.

திருமதி. டபிள்யு.எஸ்.என். போதேஜு
உதவிச் செயலாளர் (தாபனம்)
தொலைபேசி - +94-11 2697304 (நீடிப்பு - )
வீட்டு - +94-11 3190378
கைத்தொலைப்பேசி - +94-71 8624228
தொலைநகல் - +94-11 2697299
மின்னஞ்சல் - asia-e[at]pubad.gov.lk


.

திரு. சி.ஏ.கே. பரனமான
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
தொலைபேசி - +94-11 2698431 (நீடிப்பு - )
வீட்டு - +94-11 5685382
கைத்தொலைப்பேசி - +94-71 4942493
தொலைநகல் - +94-11 2697299
மின்னஞ்சல் - as-ia-a[at]pubad.gov.lk


.

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (தாபனம்)
தொலைபேசி - +94-11 3071134 (நீடிப்பு - )
வீட்டு -
கைத்தொலைப்பேசி -
தொலைநகல் - +94-11 2697299
மின்னஞ்சல் - ao-ia-e[at]pubad.gov.lk
.

Last Updated on Monday, 20 February 2017 00:40  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 22-02-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter