Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் அரசாங்க நிர்வாகம் மனித வளம்

மனித வளப் பிரிவு

தொலை நோக்கு

தகுதிவாய்ந்த மனித வளங்கள்

பணி நோக்கு

சேவை விநியோகத்தின் வினைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான தகுதிவாய்ந்த மனித வளங்களை விருத்தி செய்தல்.

குறிக்கோள்கள்

 • அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களின் பயிற்சித் தேவைப்பாடுகளை இனங்காணுதல் மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்ட வசதிகளும் அவற்றை நடாத்தலும்.
 • வெளிநாட்டு, உள்ளூர்ப் பயிற்சி வாய்ப்புக்களை நியாயமாக வழங்கல்.
 • அரசாங்க நிதியத்தினைப் பயனுறுதிவாய்ந்ததாகப் பயன்படுத்தல்.
 • சேவை விநியோகத்தின் பயனுறுதி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துவதற்காகப் பணித்தொகுதியினரை ஊக்கப்படுத்தல்.

முக்கிய செயற்பாடுகள்

 • மாவட்ட, பிரதேச செயலகங்களில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களை உள்ளடக்கி இந்த அமைச்சுக்கு உரிய உத்தியோகத்தர்களின் உள்ளுர்ப் பயிற்சிக் கற்கை நெறிகளின் கட்டணங்களைச் செலுத்துதல் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • பயிற்சிக் கற்கை நெறிகளின் கட்டணங்களைச் செலுத்துதல் மீது நிதிக்கட்டுப்பாடொன்றிற்காகத் தேவையான தகவல்களைச் சேகரித்தலும் தரவுத் தளத்தினைப் பராமரித்தலும்.
 • உள்ளூர்ப் பயிற்சி வாய்ப்புக்களை உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறியச் செய்தல் (குறுகிய கால/ பட்டப்பின் பட்டம் மற்றும் திப்புளோமாக்கள்)
 • உள்ளூர்ப் பயிற்சி நிறுவனங்கள் நடாத்துகின்ற பயிற்சி வாய்ப்புக்களைப் பெறுதல்
 • மாவட்ட, பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கி இந்த அமைச்சுக்கு உரிய அனைத்துத் திணைக்களங்கள் மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களின் இலங்கைக்கு வெளியே செலவிடுவதற்கான கடமை லீவினைக் கையாளல்.
 • வெளியக மூலவளங்கள் திணைக்களத்தின் ஊடாகப் பெறப்பட்ட நீண்ட கால வெளிநாட்டுப் பயிற்சிக் கற்கை நெறிகளை உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறியச் செய்தல்.
 • குறுகிய கால வெளிநாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் குறிப்பிடுகை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • குறுகிய கால வெளிநாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காகப் பொருத்தமான உத்தியோகத்தர்களைத் தெரிவு செய்வதற்காக தேவைப்படும் அறிக்கைகள்/ தகவல்களை வழங்கும் பொருட்டு தகவல்களைச் சேகரித்தலும் தரவுத் தளத்தினைப் பேணுதலும்.
  • உத்தியோகத்தர்கள் பங்குபற்றுகின்ற வெளிநாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்.
  • உத்தியோகத்தர்களின் தகைமைகள் தொடர்பான தகவல் (கல்விசார், ஆங்கில மொழித் தேர்ச்சி).
  • முகாமைத்துவப் போட்டிகளில் உற்பத்திசார் பரிசுகளைப் பெற்ற இடங்களைப் பிடித்த உத்தியோகத்தர்களின் தகவல்.
 • நன்கொடை முகவர்களுடன் இணைந்து முன்மொழிவுகளைத் தயாரிப்பதன் ஊடாக வெளிநாட்டுப் பயிற்சி வாய்ப்புக்களைப் பெறுதல்
 • நேரடியாகப் பெறப்பட்ட வெளிநாட்டுப் பயிற்சி வாய்ப்புக்களைக் கையாளுதல்.
 • அவர்களுடைய நிறுவனத்தின் அபிவிருத்திக்காக வெளிநாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் பெறப்பட்ட அறிவு மற்றும் அனுபவங்களைப் பிரயோகித்து உத்தியோகத்தர்களைப் பரீட்சிப்பதற்கு தொடர் நடவடிக்கையை எடுத்தல்.
 • இந்த அமைச்சின் கீழ் உள்ள சகல உத்தியோகத்தர்களின் மொழிப் பயிற்சித் தேவைகளை இனங்கண்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை அமுல்ப்படுத்தல்.
 • சாரதிகளை உள்ளடக்கி அலுவலக உதவியாளர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை அழுல்ப்படுத்தல்.
 • இந்த அமைச்சின் கீழ் உள்ள சகல உத்தியோகத்தர்களின் வெளியூர் மற்றும் உள்ளூர் பயிற்சித் தேவைகளை இனங்காணல்.

அமைப்பு வரைபடம்

இணைப்புக்கள்

 1. வெளிநாட்டுப் பயிற்சி வாய்ப்புக்கள் (முதுமாணி)
  • கடிதச் சுற்றறிக்கைகள்
  • செவ்வை பார்ப்புப் பட்டியல்
  • விண்ணப்பங்கள்
 2. வெளிநாட்டுப் பயிற்சி விண்ணப்பங்கள்
 3. வெளிக்களக மூலவளங்கள் திணைக்கள (ERD) விண்ணப்பங்கள்
 4. நாட்டைவிட்டு வெறியேறுவதற்கு கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களின் முன்னனுமதியைப் பெறுவதற்கான ஆவணங்கள்
  • செவ்வை பார்ப்புப் பட்டியல்
  • பின்னிணைப்பு 16
 5. முழுச்சம்பளக் கற்கை லீவு மீதான செயற்பாட்டில் உத்தியோகத்தர்களால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய முறிப்படிவம் (பின்னிணைப்பு 15).
 6. முழுச்சம்பளக் கற்கை லீவு மீதான செயற்பாட்டில் உத்தியோகத்தர்களால் கையொப்பமிடப்பட வேண்டிய உடன்படிக்கைப் படிவம் (பின்னிணைப்பு 8)
 7. உள்ளூர்ப் பயிற்சி வாய்ப்புக்கள்.
  • கடிதச் சுற்றறிக்கைகள்
  • செவ்வை பார்ப்புப் பட்டியல்
  • விண்ணப்பங்கள்
 8. உள்ளூர் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடருவதற்கு  நிதி உதவிகளை வேண்டுவதற்கான ஆவணங்கள்
  • செவ்வை பார்ப்புப் பட்டியல்
  • அ.நி. சுற்றறிக்கை 5/98 உடன்படிக்கை
  • ஏனைய வடிவமைப்புக்கள்
 9. உள்ளகச் சுற்றறிக்கைகள்
 10. வடிவமைப்புக்கள்

தொடர்பு விபரங்கள்

திரு. டபிள்யூ.எம்.ஏ.எஸ். விக்கிரமசிங்க
சிரேட்ட உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி - +94 11-2688124 (நீடிப்பு - 709)
தொலைநகல் - +94 11-2698461
மின்னஞ்சல் - sas-hr[at]pubad.gov.lk

 

 

.
.

திரு. டபிள்யூ.எம்.ஏ.எஸ். விக்கிரமசிங்க
உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி - +94 11-2698464 (நீடிப்பு - 707)
தொலைநகல் - +94 11-2698461
மின்னஞ்சல் - ashr[at]pubad.gov.lk

Last Updated on Sunday, 19 February 2017 11:31  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter