Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் சேவைகள் பிரிவு இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, கட்டிட நிர்மாண சேவை மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை

விஞ்ஞான சேவை, கட்டிட நிர்மாண சேவை மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைக் கிளை

இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, இலங்கைக் கட்டிட நிர்மாண சேவை, இலங்கைத் தொழில்நுட்ப சேவை என்பவற்றின் மனிதவளங்கள் முகாமைத்துவம் பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அது அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட செயற்பாடாக இருந்தாலும், அரச சேவைகள் ஆணைக்குழு இல்லாத நேரத்தில் இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, கட்டிட நிர்மாண சேவை, தொழில்நுட்ப சேவை என்பவற்றின் ஆட்சேர்ப்பு, பதவியை உறுதிப்படுத்தல், பதவியுயர்வு, இடமாற்றம், ஓய்வுபெறச்செய்தல், ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் என்பவை பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளரால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை விடயத்தில் வினைத்திறன் தடைகாண் பரீட்சை மாத்திரம் பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்சேர்ப்பு, சேவையை உறுதிப்படுத்தல், பதவியுயர்வு, இடமாற்றம், இளைப்பாறுதல் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடைமுறைகள் என்பவை இலங்கைத் தொழில்நுட்ப சேவையின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அவர்களின் சொந்த நிறுவகங்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. 2010ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களும் இருக்கின்ற வலுவாற்றலும் கீழுள்ள அட்டவணையில் சுருக்கமாகமாகத் தரப்பட்டுள்ளது.

2010 ஆம் ஆண்டின் அங்கீகரிக்க்பபட்ட பணியாளர்களும் வலுவாற்றலும்

இல. சேவை அங்கீகரிக்க்பபட்ட பணியாளர்
தற்போதைய வலிமை
01. இலங்கை விஞ்ஞான சேவை 407 255
02. இலங்கை கட்டிட நிர்மாண சேவை 45 33

நோக்கு

அரசாங்க சேவையில் விஞ்ஞான, கட்டிட நிர்மாண மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்குச் சொந்தமான அலுவலர்களுக்காக மிகச் சிறந்த நிர்வாக சேவையைத் தாபித்தல்.

செயல்

மனித வளங்களைத் திட்டமிடல் மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்கை களுக்காக வழிகாட்டுவதில் விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் செறிந்ததாக விஞ்ஞான, கட்டிட நிர்மாண மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை மிகச் சிறந்த சேவைகளாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக்கொண்டு நிர்வாக செயற்பாடுகளை மேற்கொள்தல்.

நோக்கம்

 • விஞ்ஞான சேவையின் மனித வள முகாமைத்துவம் பற்றிய கொள்கைகளை உருவாக்குதல்
 • பொது மக்களின் தேவைகளைத் திருப்திகரமான முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கு வினைத்திறன்மிக்க விஞ்ஞான சேவைகளைத் தாபித்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

 • ஆட்சேர்ப்பு
 • சேவையை நிரந்தரப்படுத்தல்
 • பதவியுயர்வு
 • வி.தி.த.காண். பரீட்சையை நடத்துதல், பதவியுயர்வு
 • சேவை நீடிப்பு மற்றும் ஓய்வுபெறச் செய்தல்

ஆட்சேர்ப்பு

 • பதவி, நிர்வாகம் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெற்றிடங்களை அடையாளம் காணல்
 • எம்.எஸ்.டி. மற்றும் தேசிய வரவு செலவு திட்டத்திற்கான அங்கீகாரத்தைப் பெறல்
 • ஆட்சேர்ப்புக்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிடல்
 • தேர்வு பரீட்சையை நடத்துதல்
 • நேர்முகப் பரீட்சையினூடாக பரீட்சார்த்தியின் தகைமையை உறுதிப்படுத்துதல்
 • நியமனம் வழங்குவதற்காக அ.சே.ஆ குழுவின் அங்கீகாரத்தைப் பெறல் மற்றும் நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல்.

சேவையை நிரந்தரப்படுத்துதல்

 • ஊழியரின் நிறுவகத்திலிருந்து பரிந்துரையைப் பெறுதல்
 • பொது நிர்வாக செயலாளரின் பரிந்துரையை அரச சேவை ஆணைக் குழுவுக்கு வழங்குதல்.

பதவி உயர்வு

 • ஊழியரின் நிறுவகத்திலிருந்து பரிந்துரையைப் பெறுதல்
 • அரச சேவை ஆணைக் குழுவுக்கு பரிந்துரையை வழங்குதல்

வி.தி.த.காண் பரீட்சை

 • வி.தி.தா.கா. பரீட்சை முடிவுகளை வழங்குதல்
 • பதவி உயர்வு

சேவை நீடிப்பும் ஓய்வுபெறச் செய்தலும்

 • ஊழியரின் நிறுவகத்திலிருந்து பரிந்துரையைப் பெறுதல்
 • அரச சேவை ஆணைக்குழுவுக்குப் பரிந்துரையை வழங்குதல்

பணிப்பாளர்

திருமதி. ஆர்.எம்.என்.ஈ.கே. ரனசிங்க
தொலைபேசி : +94 11-2695187 (நீடிப்பு - 161)
தொலைநகல் : +94 11-2695187
மின்னஞ்சல் : dss[at]pubad.gov.lk

.

.

Last Updated on Sunday, 19 February 2017 11:40  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter