Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் புலனாய்வுப் பிரிவு

புலனாய்வுப் பிரிவு

"பகுத்தறிவால் உண்மையைக் காண்போம்"

பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு மற்றும் அதன்கீழ் இயங்குகின்ற திணைக்களங்கள், நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட முறைப்பாடுகள் தொடர்பாகப் புலனாய்வு செய்து பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்டதாகும்.

நோக்கு

இலங்கையில் அரச துறையில் ஊழல்களையும் ஒழுங்கீனங்களையும் ஒழிப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கின்ற முதன்மையான வினைத்திறன் மிக்கதும் உற்பத்தித்திறன் மிக்கதுமான அலகாக ஆதல்

செயற்பாடு

அரச சேவையின் நல்ல நிருவாகத்தின் பொருட்டு தேவையான பண்புகளைக் கொண்ட மாவட்ட மற்றும் பிரதேச நிர்வாகக் கட்டமைப்பொன்றைப் பேணுவதை உறுதிப்படுத்துமுகமாக ஊழலுக்கும் ஒழுங்கீனங்களுக்கும் எதிராக நடவடிக்கை எடுத்தல், ஆலோசனை வழங்கல், முன்மொழிவுகளை முன்வைத்தல் மற்றும் செயற்படுத்தல்.

புலனாய்வுப் பணிகள்

பொது நிருவாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சும் அமைச்சுக்குரிய

  • நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட செயலகங்கள் / பிரதேச செயலகங்கள்.
  • ஓய்வூதியத் திணைக்களம்.
  • பதிவாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம்.
  • இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம்.

ஆகிய நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாகக் கிடைக்கின்ற ஊழல் அல்லது ஒழுங்கீனங்கள் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை விசாரணை செய்து

  • எவரேனும் ஒரு தரப்பினருக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை ஈடு செய்வது தொடர்பாகக் குறித்த பிரிவுகளுக்கு அறிவூட்டுதல் மற்றும் ஊழல் அல்லது ஒழுங்கீனங்கள் நிகழ்ந்திருந்தால் அவற்றுக்குப் பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காகப் பரிந்துரைகளை முன்வைத்தல்.
  • ஊழல்கள் அல்லது ஒழுங்கீனங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு / குறைப்பதற்கு உரிய கொள்கைகளையும் முன்மொழிவுகளையும் நிர்வாகப் பிரிவுக்குப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.

முதன்மைப் பணிகள்

  • மாவட்ட செயலக / பிரதேச செயலக / கிராம உத்தியோகத்தர் அலுவலக பணிகளைப் புலனாய்வு செய்தல்.
  • அடையாளம் காண்கின்ற குறைபாடுகள் தொடர்பாக அந்நிறுவனத் தலைவர்களுக்குப் புலனாய்வு அறிக்கைகளை அனுப்புதல் மற்றும் பின்னாய்வு செய்வதற்காக மாவட்ட நிர்வாக / பிரதேச நிர்வாக / கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகப் பிரிவுக்கு அறிவித்தல்.

நிறுவனக் கட்டமைப்பு

பிரிவுத் தலைவர்

திரு. டப்ளியு. கமகே விக்கிரமசிங்க
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (புலனாய்வு மற்றும் செயற்பாடு)
தொலைபேசி - +94-11 2691062 (சுருக்க குறியீட்டு இல. - 1905)
தொலைநகல் - +94-11 2667277
மின்னஞ்சல் - sas-investi[at]pubad.gov.lk

.
.

திரு. டி.என். ஹெட்டியாராச்சி
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி - +94-11 2691062 (நீடிப்பு - 167)
தொலைநகல்- +94-11 2667277
மின்னஞ்சல்- sas-investi[at]pubad.gov.lk

 

 

வெற்றிடம்
உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி - +94 -11 2166166 (நீடிப்பு - 168)
தொலைநகல்-
மின்னஞ்சல்- as-investi[at]pubad.gov.lk

 

 

திரு. கே. வி. தவராசா
உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி- (நீடிப்பு - 168)
தொலைநகல்-
மின்னஞ்சல்- as-investi2[at]pubad.gov.lk

 

 

தி
நிர்வாக அதிகாரி
தொலைபேசி- +94 -11-2650166 (நீடிப்பு - 289)
தொலைநகல்-
மின்னஞ்சல்-

.
.

Last Updated on Friday, 03 March 2017 02:27  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter