Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரிவுகள் நிதிப் பிரிவு

நிதிப் பிரிவு

நோக்கு

நாட்டின் உயர்வுக்காகத் தனித்துவமான அரச சேவையொன்றை ஸ்தாபிப்பதற்காக அரச வளங்களையும் நிதியையும் வினைத்திறன் மிக்க வகையிலும் உற்பத்தித்திறன் மிக்க வகையிலும் பயன்படுத்தும்பொருட்டு செயற்படல்.

செயற்பாடு

அரச நிதிச் சட்டதிட்டங்களின் பிரகாரம் காலத்துக்குகந்த வெளிப்படைத் தன்மையையும் பொறுப்பையும் கொண்ட நிதி நிர்வாகத்தைப் பேணல்.

நோக்கம்

 • நிதித் திட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் வரவுசெலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாடு.
 • சேவைபெறுநர்களின் தேவைகளைத் தாமதமின்றி நிறைவேற்றுதல்.
 • அரசாங்கத்தின் சட்டதிட்டங்கள், கொள்கைகள், தீர்மானங்கள், சுற்றுநிருபங்கள் என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளுக்குகமைவான நிதி நிர்வாகம்.
 • பெறுகைகள், கொடுப்பனவுகள், வருமானங்கள், செலவுகள் என்பவற்றை ஒழுங்கான முறையில் ஆவணப்படுத்தல், ஒப்பிடுதல் மற்றும் தரவுகளைத் தயாரித்தல்.
 • சொத்துக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தல்.
 • பொறுப்புகளைக் கணக்கில் பதிவுசெய்து கணக்குகளைத் தீர்த்தல்.
 • நிதித் தகவல்களைச் சேகரித்தல், அவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் நிதிக் கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்காக நவீன தொழில்நுட்ப முறைகளையும் விதிமுறைகளையும் பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளல்.
 • அரச உடைமைகளினதும் நிதிச் சொத்துக்களினதும் உரித்துக்களைப் பாதுகாத்தல்.
 • பொதுமக்களின் பணம் உரிய பணிகளுக்காகவே உற்பத்தித் திறன் மிக்க வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதைப் பொறுப்பாகப் பார்த்துக்கொள்ளல்.

முதன்மைப் பணிகள்

 • பூர்வாங்கத் திட்டங்கள், வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள், கேள்விப்பத்திரத் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி அதிகாரங்களை ஒப்படைக்கும் பணிக்கோப்புகள் போன்றவற்றைத் தயாரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
 • வருடாந்த வருமான, செலவு மதிப்பீடுகளைச் சரியாகத் தயாரித்தல்.
 • மனிதவளத்தின் திறன்களையும் மனோபாவ வளர்ச்சியையும் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • பாராளுமன்றம், திறைசேரி, ஏனைய அமைச்சுகள் மற்றும் திணைக்களங்கள் என்பவற்றுக்குத் திட்டவட்டமான நிதிக்கூற்றுகளையும் பல்வேறு நிதித் தகவல்களையும் உரிய வகையில் சமர்ப்பித்தல்.
 • கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் கணக்காய்வு விசாரணைகள், கணக்காய்வு அறிக்கைகள் என்பவற்றுக்காக விடயங்களைத் தேடியறிந்து பதில்களைச் சமர்ப்பித்தல், சிக்கல்களைத் தீர்த்தல் மற்றும் பிழைகள், குறைபாடுகள் என்பவற்றைத் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கான குறித்த பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றபோது தேவைப்படுகின்ற பௌதிக வளங்களைத் தொடர்ச்சியாகவும் தாமதமின்றியும் கேள்விப்பத்திர வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்பத் தயாரித்துக் கொடுத்தல்.
 • அமைச்சுடன் இணைந்த நிறுவனங்களின் நிதி அலுவல்களுக்காக வழிகாட்டல், ஆலோசனைகளை வழங்குதல், அவற்றின் கணக்குச் செயற்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல்.
 • வங்கிக் கணக்குகள், வருடாந்த அறிக்கைகள் தொடர்பான பணிகள்.
 • சொத்துக்கள் முகாமைத்துவத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட வருடாந்த தொகை மதிப்பீட்டுப் பணிகளை ஒழுங்கு செய்வதும் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் நிலையான சொத்துக்களை ஒதுக்கி வைப்பதற்காக ஒழுங்கு முறையாக தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகள், வருமானக் கணக்குகள், அரச அலுவலர்களின் முற்பண 'பீ' கணக்கு, கட்டுநிதிக் கணக்கு, பொது வைப்புக் கணக்கு போன்ற இறுதிக் கணக்குகளை சரியாகத் தயாரித்துச் சான்றுப்படுத்துவதற்காக உரிய நாட்களில் கணக்காய்வுத்  தலைமை அதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல்.

இலக்குகள்

 • தவறுகள், மோசடிகள், குற்றங்கள் போன்றவற்றைத் தடுத்தல் மற்றும் / அல்லது குறைத்தல்.
 • தாமதத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் பிரசைகள் சாசனத்தின் பிரகாரம் செயலாற்றுதல்.
 • பணியாட்டொகுதியின் திறன்களை மனோபாவங்களை வளர்த்தல், தூண்டுதல் அளித்தல்.
 • அமைச்சின் பணியாட்டொகுதியையும் மாவட்ட செயலகங்கள் மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து சேவை பெறுநர்களையும் திருப்திப்படுத்தல்.
 • அமைச்சின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் விடயத்தில் நிதி ஏற்பாடுகளையும் வளங்களையும் சிறந்த வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்துவதற்குத் தலைமைக் கணக்குக் கொடுக்கும் உத்தியோகத்தருக்கு ஒத்துiழைப்பு நல்கல்.

கணக்கு அலகுகளின் கடமைகள்

 • சம்பளங்களைத் தயாரித்து SLIP முறையின் கீழ் வங்கிகள் மூலம் செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • மேலதிகநேரக் கொடுப்பனவு, பிரயாணச் செலவுகள், மற்றும் ஏனைய கொடுப்பனவுகள் என்பவற்றைப் பரிசீலனை செய்து பணமாகச் செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • முற்பணம் 'பீ' கணக்கின் கீழ் கடன் தொகைகளைச் செலுத்த நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • ஓய்வூதியக் கோப்புகளைப் பரிசீலனை செய்து கொடையளிப்புப் பத்திரங்களைத் தயாரித்து அக்கோப்புகளைக் குறித்த பிரதேச செயலகங்களுக்கு அனுப்புதல்.
 • சம்பளம் தொடர்பான தணிப்பு (கழித்தல்) களையும் தொழிற்சங்கங்கள் சம்பந்தமான கழித்தல்களையும் தயாரித்தல்.
 • உழைக்கும்போது வரி என்பதைத் தயாரித்து உண்ணாட்டரசிறை ஆணையாளருக்குச் செலுத்துதல்.
 • பல்வேறு சம்பள மாற்றங்கள் மீது செலுத்த வேண்டிய நிலுவைச் சம்பளத்தைத் தயாரித்தல்.

 • வவுச்சர்களுக்கான கொடுப்பனவை மேற்கொள்தல் (தொலைபேசிப் பட்டியல்கள், மின்சார, நீர்க் கட்டணப் பட்டியல்கள், மதிப்பீட்டு வரி, உபசரிப்புக் கொடுப்பனவுகள், எரிபொருள் கொடுப்பனவு, வாகனங்களைப் பழுதுபார்த்தல், விரிவுரையாளர் கொடுப்பனவு, மூலதனச் செலவுகள், பல்வேறு கொடுப்பனவுகளைச் செலுத்துதல்.)
 • அவசரக் கொடுப்பனவுகளுக்காக சில்லறைக் கட்டுநிதியை நடாத்துதல் - காசாளர் பிரிவு.
 • விசேட கொடுப்பனவுக்காகத் துணைக்கட்டுநிதி வழங்கல்.
 • பொது வைப்புக் கணக்கை நடாத்துதல் மற்றும் ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்குத் திறைசேரி நிலுவையுடன் ஒப்படுவதற்காகத் தனி நிலுவைப் பட்டியல்களைத் தயாரித்தல்.
 • மாதாந்தக் கணக்குச் சுருக்கத்தைத் தயாரித்தல்.
 • வங்கி இணக்கக் கூற்றுக்களை ஒழுங்குசெய்தல்.
 • காசேட்டையும் கருத்திட்டங்களின் பிரகாரம் பேரேட்டையும் பேணுதல்.
 • தினசரி கிடைக்கும் பணத்தைச் சரியாகப் பரீட்சித்துப் பார்த்து தாமதமின்றி வங்கியில் வைப்பிலிடல்.
 • செலுத்திய வவுச்சர்களை மாதாந்தம் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்புதல்.
 • உத்தியோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கை செயற்படுத்துதல்.

 • வருடாந்த கேள்விப்பத்திரத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்.
 • தேசிய போட்டி விலைகோரல் (யேவழையெட ஊழஅpநவவைiஎந டீனைனiபெ) மூலம் பெறுமதி கூடிய மூலதனப் பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்தல், சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்தல் மற்றும் வேலைகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பில் செயலாற்றுதல்.
 • சந்தை விலைகோரல் முறையின் கீழ் (Shopping) பெறுமதி குறைந்த மூலதன மற்றும் நுகர்வுப் பண்டங்களைக் கொள்வனவு செய்தல், சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்தல்.
 • போட்டோ பிரதி இயந்திரங்கள், தொலைநகல் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட அலுவலக உபகரணங்களைப் புதுப்பித்தல்.
 • பொருட்பெறுகை, விநியோகம் மற்றும் போதியளவு கையிருப்பை வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட களஞ்சிய முகாமைத்துவப் பணிகள்.
 • அமைச்சுக்கும் திணைக்களங்களுக்கும் கேள்விப்பத்திரக் குழுக்களையும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களையும் நியமித்தல்.
 • அமைச்சின் கேள்விப்பத்திரக் குழுக் கூட்டங்களைக் கூட்டுதல்.

 • வருடாந்த செலவு மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்தல்.
 • அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கையையும் கணக்கு அறிக்கையையும் பாராளுமன்றத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களின் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களினதும் நிறுவனங்களினதும் காலாண்டுக்குட்படுத்தப்பட்ட மூலதனச் செலவுகள் பற்றிய தகவல்களைத் திறைசேரிக்கு அறிவித்தல்.
 • வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கைத் தயாரித்தல்.
 • அமைச்சின் மூலதன மற்றும் மீண்டுவரும் செலவினங்களின் பயன்பாடு தொடர்பாக மாதாந்தச் செலவு அறிக்கைகள், காலாண்டுக்குட்படுத்தப்பட்ட செலவு அறிக்கைகள் ஆகியவற்றைத் தயாரித்தல் மற்றும் செலவுகளைக் கண்காணித்தல்.
 • நி.பி. 66/69 ன் கீழ் மாற்றங்களை மேற்கொள்ளல்.
 • கணக்காய்வு விசாரணைகளுக்குப் பதிலளித்தல்.
 • வருடாந்த தொகை மதிப்புப் பணிகளை ஒழுங்குசெய்தல், அப்பொருட் தொகைமதிப்பு அறிக்கைகளின் பிரகாரம் எதிர்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.
 • பொருட்களைக் கழித்து அகற்றும் பணிகளை காலக்கிரமப்படி  மேற்கொள்தல்.

 • சுற்றுலாவிடுதிகள், விடுமுறை இல்லங்கள் என்பவற்றைப் பராமரிப்பதற்காகத் தேவைப்படும் நிதி ஏற்பாடுகளை ஒதுக்குதல்.
 • வருமான மதிப்பீடு, நிலுவை வருமான அறிக்கை, வருமான அறிக்கைகள் என்பவற்றைத் தயரித்தல்.
 • வருடாந்த வருமானக் கணக்குகளைத் தயாரித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களின் வங்கி இணக்கக்கூற்றுகளை அவதானித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களிலிருந்து மாதாந்த மூலதனச் செலவு அறிக்கைகளை அழைப்பித்து செலவுப் பயன்பாட்டை அவதானித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களில் கணக்காய்வு விசாரணைகளுக்குப் பதிலளிப்பதை அவதானித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களில் வாகன விபத்துகள் உள்ளிட்ட சேதங்கள் தொடர்பாக நி.பி. 101 முதல் நி.பி. 109 வரையிலான ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் செயலாற்றுதல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களில் வருடாந்த தொகை மதிப்பீட்டுப் பணிகளை அவதானித்தல்.
 • மாவட்ட செயலகங்களுக்கான கேள்விப்பத்திரக் குழுக்களை அமைத்தல்.
 • நி.பி. 115ன் கீழ் முன்னைய வருடங்களின் கொடுப்பனவுகள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல்.

 • பணியாட்டொகுதியை நிர்வகித்தல்.
 • பணியாட்டொகுதி பணிகள்.
 • அலுவலகப் பொதுப் பணிகள்.
 • விடுமுறை ஆவணங்களைப் பராமரித்தல்.
 • கடிதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல் விநியோகித்தல்.

தொடர்பு விபரங்கள்

திருமதி. டீ. ரத்நாயக்க
பிரதான கணக்காளா்
தொ.பே.இல. - +94 11 2695682 (நீடிப்பு - 400)
கையடக்கத் தொ.பே.இல. - 0777213092
தொலைநகல் இல. - +94 11 2698664
மின்னஞ்சல் - ca[at]pubad.gov.lk

 

.

திரு. பி. ஓமத்தகெ
கணக்காளர் (கொள்முதல்)
தொ.பே.இல. - +94 11 2694291 (நீடிப்பு - 414 )
கையடக்கத் தொ.பே.இல. - +94 71 4434900
தொலைநகல் இல. - +94 11 2694291
மின்னஞ்சல் - acct-sup[at]pubad.gov.lk

 

.

திரு. எல். எல். எஸ். சஞ்சீவ
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
தொ.பே.இல. - +94 11 2688651 (நீடிப்பு - 408)
கையடக்கத் தொ.பே.இல. - +94 779 595689
தொலைநகல் இல. -
மின்னஞ்சல் - acct-pay[at]pubad.gov.lk

 

 

திரு. எ. பி. ஜெ. குமார்
கணக்காளர் (மனிதவள கொடுப்பனவுகள்)
தொ.பே.இல. - +94 11 2682520 (நீடிப்பு - 410)
கையடக்கத் தொ.பே.இல.
தொலைநகல் இல. - +94 11 2695723
மின்னஞ்சல் - acct-pay[at]pubad.gov.lk

 

 

 

Letter of Guidelines on assessing, collecting, supervising and reporting public revenue, Rent on Government Building & Housing (20.02.01.01) - 2015.05.22

Submission of Monthly Revenue Reports (Rent on Government Building & Housing (20.02.01.01) - 2015.05.25

.

Last Updated on Monday, 20 February 2017 00:52  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter