රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2013

2 වන වටය

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය සහ කඩඉම් ලකුණු

 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Public Management Assistants’ Service – 2013

2nd Round

List of Qualified candidates for Interview & Cutoff marks

 

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையின் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த பேட்டிப்பரீட்சை – 2013

2 வது சுற்று

நேர்முகப்பரீட்சைக்கான தகைமையுடைய விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர்ப்பட்டியல் மற்றும் வெட்டுப்புள்ளிகள்

 

District No

දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District

                          දිස්ත්‍රික්කය

 

 

District No             දිස්ත්‍රික් අංකය

 

District

දිස්ත්‍රික්කය

 

1

Colombo                          කොළඹ

14

Trincomalee            ත්‍රිකුණාමලය

2

Gampaha                            ගම්පහ

15

Batticaloa                    මඩකලපුව

3

Kaluthara                           කළුතර

16

Ampara                             අම්පාර

4

Matale                              මාතලේ

17

Puttalam                         පුත්තලම

5

Kandy                               මහනුවර

18

Kurunagala                 කුරුණෑගල

6

NuwaraEliya                නුවරඑළිය

19

Anuradhapura         අනුරාධපුරය

7

Galle                                    ගාල්ල

20

Polonnaruva      පොළොන්නරුව

8

Matara                                 මාතර

21

Badulla                               බදුල්ල

9

Hambanthota         හම්බන්තොට

22

Monaragala             මොණරාගල

10

Jaffna                                යාපනය

23

Kagalle                            කෑගල්ල

11

Mannar                         මන්නාරම

24

Rathnapura                     රත්නපුර

12

Mulathiv                            මුලතිව්

25

Killinochchi             කිලිනොච්චිය

13

Vauniya                          වවුනියාව

 

 

 

 

Letter

 

 

Sinhala

 

Tamil

 

Cut-off  mark

 

Sinhala

English